Ny studie – få självmord bland utlandsveteraner

Tyvärr för många – men inte fler än i allmänbefolkningen, utan färre. Det är slutsatsen i den studie som genomförts inom ramen för ett examensarbete vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet kring risken för självmord bland svenska militära utlandsveteraner. Studien är en del av en större registerstudie som genomförs på uppdrag av Försvarsmakten.

Anders Stach, chef på Försvarsmaktens veteranavdelning.
Anders Stach, chef på Försvarsmaktens veteranavdelning.
Självmord är en extrem och ovanlig manifestation av psykisk ohälsa. Foto: Foto: Lena Parkvall/Försvarsmakten

– Självmord är ett extremt uttryck av psykisk ohälsa. Andra uttryck som depression och ångest behöver också undersökas och kommer att bli nästa steg i studien, säger Anders Stach, chef på Försvarsmaktens veteranavdelning.

Studien som genomförts inom ramen för ett examensarbete har undersökt risken för självmord hos cirka 24 000 svenska militära utlandsveteraner, som tjänstgjort för Försvarsmakten mellan 1990 och 2011. I den gruppen identifierades 27 självmord via Socialstyrelsens dödsorsaksregister, vilket motsvarar en lägre siffra än i allmänbefolkningen. Ämnet har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren och jämförelser har gjorts med både USA och Danmark, som uppvisar annan statistik.

– Direkta jämförelser med veteraner från andra länder försvåras av faktumet att inte bara populationerna och rutiner för omhändertagande vid hemkomst skiljer sig åt, utan även typen av uppdrag under utlandstjänstgöringen, säger Anders Stach, som själv gjort fem utlandsinsatser.

Studien visade att de svenska militära utlandsveteranernahade ungefär 40 procents lägre självmordsrisk under uppföljningstiden jämfört med matchade kontroller från allmänbefolkningen, efter hänsyn tagen till ålder, kön, tidigare psykisk ohälsa, psykologbedömning och resultat från begåvningstest. Resultatet är därmed i samma riktning som en tidigare publicerad studie av självmord bland svenska soldater som tjänstgjorde utomlands mellan 1960 och 1999 (Michel och medarbetare, 2007). 

Det är troligt att den lägre självmordsrisken bland militära utlandsveteraner än i allmänbefolkningen i båda studierna är ett uttryck för ”the healthy soldier effect”, det vill säga att den kan tillskrivas den bättre psykiska grundhälsan bland veteraner.

– Självmord är en extrem och ovanlig manifestation av psykisk ohälsa. Andra utfall som depression och ångest behöver också undersökas bland militära utlandsveteraner och blir nästa steg i studien, säger Anders Stach.