Historisk utnämning av specialistofficerare

På nationaldagen utnämnde ÖB Sverker Göranson de första regements- och flottiljförvaltarna i det nya personalförsörjningssystemet. Sju noggrant utvalda har därmed blivit de högst rankade specialistofficerarna i Försvarsmakten. De får en viktig roll på förbanden utifrån sin gedigna kunskap och erfarenhet, som förebilder och tydliga ledare.

Foto: Alf Jacobsson/Försvarsmakten

Den högtidliga ceremonin ägde rum i Militärhögskolans lokaler på Karlbergs slott i Solna. Efter att ÖB Sverker Göranson delat ut utnämningsbevis bjöds de nyutnämnda tillsammans med sina anhöriga in till överbefälhavarens nationaldagsmottagning.

– Jag är glad över att ha fått göra dessa utnämningar. Framför mig stod sju mycket kompetenta yrkesmän, var och en med gedigen kunskap inom sitt skrå. För oss i Försvarsmakten är detta en viktig milstolpe i arbetet med att fortsatt utveckla ett flerbefälssystem för militär personal, säger ÖB Sverker Göranson.

Han förklarar att myndigheten förra hösten avsiktligt avstod från att bemanna de högsta befattningarna för specialistofficerare vid den stora omstruktureringen. Det var viktigt att officerare i hela Försvarsmakten fick möjlighet att söka och konkurrera om jobben. Kandidaterna har därefter gått igenom en noggrann uttagningsprocess.

– De första regements- och flottiljförvaltarna utgör viktiga förebilder i det nya personalförsörjningssystemet. De får nu vara med och forma hur gruppbefäl, soldater, sjömän och specialistofficerare på bästa sätt ska utbildas, tränas och övas i sina roller. De blir förbandschefernas främsta rådgivare i det avseendet, säger överbefälhavaren.

Jari Mäkelä från Norrbottens regemente i Boden är en av dem som fick sitt utnämningsbevis av ÖB. Villkoret för att få jobbet var att han bytte spår från sin officerskarriär och sin tjänstegrad som överstelöjtnant.

– Jag ser det här som en befordran. Jag har alltid betraktat mig som en truppare och brinner för att utbilda soldater och officerare, säger han.

Fakta

I armén och amfibiekåren kallas den högsta militära tjänstegraden för specialistofficerare för regementsförvaltare, och i flottan och flygvapnet för flottiljförvaltare. Normalt ska det finnas en regements- eller flottiljförvaltare per förband, några fler på Högkvarteret och på vissa större förband och skolor. I organisationen finns totalt knappt 50 befattningar nivåsatta som OR 9.

Utlysningen av den andra omgången av OR 9-befattningar sker i perioden juli till augusti och nästa utnämningsceremoni planeras ske i december.

Begreppet OR omfattar gruppbefäl, soldater, sjömän och specialistofficerare. OR står för ”Other Ranks”, det vill säga andra militära personalkategorier än officerare (OF).