Tidvis tjänstgöring ställer krav

En av regementets bataljoner har genomfört flera krigsförbandskurser med syfte att kontrollera soldaternas kunskap. – Om Försvarsmakten ska kunna bygga en trovärdighet i sin verksamhet, om vi ska få tjänstvilliga dugliga soldater och duktiga chefer i krigsförbandet får vi inte vara rädda att ställa krav, säger bataljonschef Patrik Edentoft. Krav som gör att krigsförbandet kan garantera att personalen kan lösa sina uppgifter och som minimerar risken för olyckor.

Bataljonschefen deltog under krigsförbandskurserna. Foto: Magnus Gimås/Försvarsmakten

41:a mekaniserade bataljonen som huvudsakligen består av tidvis tjänstgörande personal har nu genomfört tre krigsförbandskurser, KFK, á 5 dagar. De benämndes KFK-grund och innehöll ett antal kontrollstationer med personligt vapen, pansarskott, handgranatkastning, fysisk träning, personligt samtal med mera.

Kunskapskontroll

– Jag har varit mycket tydlig under rekryteringsperioden 2012 och under planeringen av detta års verksamhet med att jag som chef vill ha en bas att stå på när det gäller samtlig personal, säger bataljonschef Patrik Edentoft.  Jag vill ha kontroll på den enskildes kunskaper och färdigheter men även en professionell uppfattning om hur yrkesofficerare, reservofficerare samt soldater förhåller sig till begreppet tidvis-bataljon och kanske mest viktigt hur vi förhåller oss till varandra.

En anledning till dessa kontroller är att huvuddelen av personalen inte finns på regementet över tiden och när de är här måste verksamheten vara professionell och fungera från dag ett. Men den största anledningen enligt bataljonschefen är att de måste sätta en lägsta nivå på kunskaperna för att kunna bygga förbandet.
– Förbandet byggs av och med människor. Människor som inte arbetar ihop i vardagen. Detta är en stor skillnad i ett tidvis-förband kontra kontinuerligt tjänstgörande som arbetar eller utbildas tillsammans under en längre tid.

Krigsförbandens uppgift är väpnad strid. För att klara det måste förbandet vara välövat, kunnigt och samtränat med ett förtroende mellan chefer och underställda. Men det räcker inte enligt Patrik.
– Jag är övertygad om att det inom förbandet krävs tillit, lojalitet och kamratskap mellan personalen. För att skapa detta krävs att jag kan lita på kamraten till vänster och till höger om mig i en skarp situation. Att jag vet att han eller hon har rätt psykisk och fysisk förmåga att lösa sin del av uppgiften men också att vi gemensamt har samma förhållningssätt till varandra, uppgiften och förbandet.
För förbandet med tidvis tjänstgörande personal är detta en utmaning eftersom tiden till förfogande för att skapa detta är mycket begränsad och personalen har olika bakgrund.

Det krävs en del för att lösa uppgifterna

Bataljonschefens syn på lösning är att det börjar med att ställa krav. Krav på den enskilde soldaten, reservofficeren och yrkesofficeren. Krav som inte vem som helst klarar. Han anser att det ger effekt.
– Verksamheten blir seriös och kräver duktiga och ansvarstagande medarbetare. Som sådan medarbetare ställer du krav på professionella chefer. Du vet att kamraten bredvid dig klarat samma tester och krav som du själv och du kan känna dig stolt över att tillhöra ett förband med en utvald skara dugliga människor. Förbandet har en gemenskap i ett internt överenskommet förhållningssätt till varandra som alla har accepterat.

Bataljonschefen säger att han kanske sticker ut hakan lite men menar att krigsförbandet inte behöver vem som helst.
– Förbandet behöver medarbetare som kan sina saker. Som känner just tillit till varandra och som snabbt kan förhålla sig till kamrater som de ser några dagar per år och då öva och träna inför en av de allvarligaste och svåraste uppgifter som vi kan träna för, d.v.s. väpnad strid. För mig är ”En bra soldat” överordnat alla andra aspekter. Vem som helst kan kalla sig soldat, alla har dock inte förutsättningen för att bli bra soldater.

Vid de tre tillfällen som kursen genomförts har bataljonschefen personligen deltagit i så stor utsträckning som möjligt vilket han tycker har varit oerhört nyttigt.
– Mycket nyttigt, inte minst för den egna personliga färdigheten. Jag har under dessa veckor också haft möjligheten att prata och diskutera med all personal kring krav, förbandets uppgifter, inställningar till yrket med mera. Uppfattningen är i princip entydig; Vi gör rätt när vi ställer dessa krav. Verksamheten och framförallt inriktningen framåt upplevs som just professionell och seriös. Stoltheten finns där när medarbetaren tilldelas krigsförbandsmärket efter genomförda kontroller. Och inte minst, viljan att tjänstgöra nästa gång ökar. Jag säger …”i princip entydig”. Alla delade inte förhållningssättet. Dessa soldater är inte kvar vid krigsförbandet.

Nästa krigsförbandskurs genomförs vecka 17 och bataljonschefen kommer också då genomföra övningarna tillsammans med inkallad personal.
– Jag upplever efter våra krigsförbandskurser att vi är på rätt väg. Signalerna jag får från personalen pekar definitivt i den riktningen. Vi ska fortsätta med att kontrollera och testa all personal som ingår i krigsförbandet och utifrån detta utveckla dem och förbandet till högre nivå.