Förväntansfulla chefer

Sveriges samlade flygstridskrafter leds dygnet runt, året runt, av den flygtaktiska staben som sitter i Högkvarteret i Stockholm. Detta gäller även under större övningar likt Flygvapenövning 2013, FVÖ 13, som startade under lördagen.

Flygtaktisk chef, generalmajor Micael Bydén och övningsledare, överstelöjtnant Torbjörn Eriksson är förväntansfulla inför uppstarten av flygvapenövningen. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Övningsledningen i genomgång.
Övningsledningen i genomgång. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Övningsledningen i genomgång. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Flygtaktisk chef får sina uppdrag från insatschefen som i sin tur har ansvar att övergripande leda alla krigsförband även från armén och marinen.

Generalmajor Micael Bydén är flygtaktisk chef och skall med sina stabsmedlemmar i den flygtaktiska staben göra sitt bästa för att bidra till att försvara Sverige i övningen.

– Flygvapenövning 2013 är ett tydligt, kanske det tydligaste exemplet på det fokus och den prioritering vi nu ger det nationella försvaret. Övningen genomförs med skarpa förband i ett scenario där det föreligger risk och hot för ett väpnat angrepp, säger Micael Bydén.

Huvudmålsättningen för övningen är i första hand riktad mot lednings- och basfunktionerna. Han fortsätter

– Så här i inledningsskedet av övningen kan jag konstatera att förberedelserna har varit väl avvägda och vi har bättre startläge än vid motsvarande övning de senaste åren. Det vittnar inte minst den positiva inställning och det engagemang jag möter bland personalen i Flygtaktisk stab, de jag mötte på F 21 vid mitt besök i torsdags och de förbandschefer i övningen som jag nu har kontakt med.

FVÖ 13 är efterlängtad och väl förberedd. Utfallet, erfarenheterna, av övningen kommer att utgöra en viktig del då flygvapnet utvecklar planen för det fortsatta arbetet mot ett stärkt nationellt försvar.

Från planering till övning

Överstelöjtnant Torbjörn Eriksson är övningsledare och har under lång tid före övningens start haft uppgiften att tillsammans med sin personal att planera övningen.

Han är sedan årsskiftet chef för Luftstridsskolan efter att tidigare varit ställföreträdande chef.

Han berättar att det har varit ett intensivt planeringsarbete inför denna övning där Luftstridsskolan har varit huvudansvarig för förberedelsearbetet där förbandens deltagande har varit en framgångsfaktor.

– Med stort engagemang och entusiasm har alla skapat goda förutsättningar för ett bra övningsutbyte. Ambitionen i planeringsarbetet har varit att bygga vidare på förra årets FVÖ med dess alla erfarenheter och till detta skapa ett scenario med ett större nationellt fokus, säger han.

Under genomförandefasen kommer en övningsledning finnas etablerad i närheten av flygtaktisk stab. Som en del i övningsledningen finns även ett antal övningsledare ute bland de övade förbanden.

En av de viktigaste uppgifterna för övningsledningen är att känna av och anpassa pågående händelseutveckling.

– I detta nu är övningen i full gång och därmed är händelseutvecklingen en dynamisk process. Vi är väl förberedda. Med hopp om många bra övningsmoment och erfarenheter blir detta grunden inför nästa års FVÖ. Låt oss öva, avslutar Torbjörn Eriksson.

Övningen sker dygnet runt under kyliga nätter i Norrland fram till onsdag. Detta ställer höga krav på såväl personal som den materiel man använder. Trotts detta är alla delaktiga väldigt glada och positiva till att få tillhöra ett flygvapen med inriktning att försvara Sverige.