Underlag om långsiktig ekonomi inlämnat

I dag lämnade Försvarsmakten in sitt svar på regeringsbeslut 7 – ett kompletterande underlag om den långsiktiga ekonomin.  Där konstateras att det finns en kraftig obalans mellan uppgifter och resurser som växer under perioden efter 2015.

– När vi analyserat Försvarsmaktens uppdrag de närmaste 10 åren som det är beskrivet i försvarsbeslutet 2009, och därtill knutna beslut, konstaterar vi att det råder en obalans mellan de uppgifter vi har och de resurser som är tillgängliga. Vår bedömning, som vi tidigare har redovisat, och som nu har fördjupats är att det krävs en förändrad uppgiftsställning, ökade anslag eller en kombination av dessa för att upprätthålla en operativ relevant förmåga, säger Jan Salestrand, vikarierande ÖB.

Försvarsmakten pekar på att finansiering av materiel till förbanden saknas. Under flera år har planerade beställningar skjutits upp. Många system har nått sin operativa, tekniska och ekonomiska livslängd och måste bytas ut. Merbehovet av materielanslagen bedöms uppgå till cirka 30 miljarder kronor under den kommande 10-års perioden eller cirka 3 miljarder per år.

De planerade personal- och övningskostnaderna för nya försvarsreformen har delvis underskattats. Detta samtidigt som de rationaliseringar som bedömdes nödvändiga antingen överskattats eller inte kunnat genomföras. Totalt summerar detta till cirka 1,3 miljarder per år.

I svaret redovisas förslag på hur man kan rationalisera och skapa en så kostnadseffektiv organisation som möjligt, men samtidigt konstateras att sådana åtgärder inte är tillräckliga för att skapa balans. Försvarsmakten fortsätter under 2013 arbetet med att finna ytterligare förslag till rationaliseringar.

– Behåller man de anslagsramar som finns i dag kommer detta att kraftigt påverka Försvarsmaktens förmåga att lösa de uppgifter som regering och riksdag beslutat om, säger Jan Salestrand.