Försvarsmaktens budgetunderlag 2014 lämnat

Av Försvarsmaktens budgetunderlag framgår att reformen fortsätter framåt och att förbanden i insatsorganisationen växer till. Samtidigt framgår av underlaget att finansiering och planerad verksamhet inte fullt ut går ihop efter 2014. Försvarsmakten föreslår som finansiering, kortsiktigt, att medel överförs från anslaget för internationella insatser till verksamheten nationellt.

Försvarsmakten föreslår att medel förs från anslaget för internationella insatser till verksamheten nationellt.

– Vi föreslår att 300 miljoner per år omfördelas under åren 2014 till 2016, säger Jan Salestrand, vikarierande ÖB. Detta då de internationella insatserna de närmaste åren ser ut att minska.

Införandet av anställda gruppbefäl, soldater och sjömän behöver också följas upp.

– Vi börjar nu få de första erfarenheterna av övergången från värnplikt till frivillighet. Men det är för tidigt att fullt bedöma effekterna och konsekvenserna kopplat till attraktion, rekrytering och utvecklingsmöjligheter, säger Salestrand.

Samtidigt som den goda rekryteringen av kontinuerligt tjänstgörande soldater fortsätter är andelen avhopp från den grundläggande militära utbildningen, GMU, oroande. Detta gäller främst de soldater som är planerade för Hemvärnet. Försvarsmakten ser nu över vad som kan göras för att uppnå de uppsatta målen för antalet soldater och sjömän.

Särskild vikt kommer att läggas på tidvis tjänstgörande soldater och på att minska avgångarna från den grundläggande militära utbildningen. Försvarsmakten flaggar för att de åtgärder som bedöms nödvändiga kan innebära högre kostnader än väntat.

Försvarsmakten redovisar en alltmer ansträngd planering för materielförsörjning av förbanden. Till detta kommer att anskaffningen av JAS 39 E lagts in i materielplaneringen. Försvarsmakten tvingas till svåra prioriteringar inom området för att hålla sig inom tilldelade ekonomiska ramar.

Sammantaget visar budgetunderlaget en tillfredställande verksamhet inom förvarsbeslutsperioden samtidigt som den långsiktiga obalans Försvarsmakten pekat på blir allt tydligare.