Utveckling som leder till avveckling

Insatsen i Afghanistan har för Sveriges del pågått sedan år 2002. Fokus på insatsen var inledningsvis att tillsammans med andra nationer bistå den Afghanska regeringen med att upprätthålla säkerheten i Kabul. Insatsen utvecklades senare till att omfatta hela Afghanistan.

Överste Peder Ohlsson tillsammans med sina kollegor från Finland, Norge och Lettland Foto: kristina Swaan/Försvarsmakten
Stort fokus kommer att vara rådgivning på olika nivåer till våra Afghanska kollegor
Stort fokus kommer att vara rådgivning på olika nivåer till våra Afghanska kollegor Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Den afghanska myndigeheten tar allt större ansvar för säkerhet och utveckling vilket är positiv
Den afghanska myndigeheten tar allt större ansvar för säkerhet och utveckling vilket är positiv Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Stort fokus kommer att vara rådgivning på olika nivåer till våra Afghanska kollegor Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Den afghanska myndigeheten tar allt större ansvar för säkerhet och utveckling vilket är positiv Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

För Sveriges del innebar det ett övertagande av ledningsansvaret för den regionala enheten Provincial Reconstruction Team, i Mazar-e-Sharif, (PRT MES), detta skedde år 2006. Sedan övertagandet har insatsen varit en gemensam svensk-finsk uppgift, hela tiden med en svensk ledning.

Huvudfokus för Isaf har varit att stödja utvecklingen av Afghanistans egna säkerhetsstyrkors möjlighet att i framtiden själva svara för säkerhetsarbeten i landet. Utvecklingen har som helhet gått åt rätt håll, vilket har inneburit att uppgifterna för Isaf och för den svensk-finska styrkan succesivt har förändrats med målsättningen att Isaf-insatsen som helhet avslutas under 2014.

Nordiskt – Baltiskt samarbete i Afghanistan

Som ett led i utvecklingen har PRT MES påbörjat ombildningen till en så kallad Transition Support Team (TST). TST leds av den svenska ambassadören Henrik Landerholm, som ansvarar för den svenska civila verksamheten i området och för den övergripande politiska ledningen. Förändringen är ett led i att öka uppbyggnaden av de afghanska samhällsstrukturerna genom fler civila insatser.
Den svenska militära förbandschefen kommer fortsatt att ha ansvaret för säkerheten och för den militära verksamheten i området, men även här sker förändring. Efter ett gemensamt beslut mellan Sverige, Norge, Finland och Lettland, kommer den svensk-finska styrkan att utvecklas till ett Nordiskt-Baltiskt samarbete som går under namnet Nordic-Baltic Transition Support Unit (N/B TSU).
Övergången till den nya strukturen kommer att ske gradvis och har redan påbörjats under den nu pågående insatsen med FS 24. Nordic-Baltic Transition Support Unit kommer att vara fullt operativ under sommaren. 

– Jag har i dagarna haft ett första chefsmöte här i Sverige med mina kollegor från de tre deltagande nationerna. I och med att N/B TSU bildas förändras också våra uppgifter till del och det är viktigt att vi i den nya konstellationen har möjlighet att träffas och diskutera framtiden för vårt gemensamma förband. Mötet har varit givande och samtalen har avhandlat allt ifrån de uppgifter som vårt förband ska lösa till nationella angelägenheter.

Det finns naturligtvis en hel del utmaningar med uppgiften, men jag ser verkligen fram emot att få leda och utveckla det internationellt sammansatta förbandet. Ur ett svensk perspektiv är jag är glad och stolt över att amfibieregementet tillsammans med ett flertal andra stödjande förband har fått uppgiften att utveckla det svenska bidraget i Afghanistan i det nya konceptet. I det stora innebär en positiv utveckling av säkerheten i Afghanistan en avveckling för Isaf något som är helt naturligt, sa överste Peder Ohlsson

Under våren 2013 tar överste Peder Ohlsson över ansvaret för nästa insats, FS 25.