Speciell sökutbildning i Italien

Som en del av utvecklingen av den avancerade söktjänsten har tre officerare under fyra veckor deltagit på en Specialist Search Advisor utbildning i Italien. Här berättar kapten Sven Johansson, löjtnant Daniel Bäckström och fänrik Harald Carlsson om den unika utbildningen.

Arbete i tunnelsystem. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
Sök av flygplan.
Sök av flygplan. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
En av många genomgånger under kursen.
En av många genomgånger under kursen. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
Sökpar för detektering av explosiva ämnen.
Sökpar för detektering av explosiva ämnen. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
Sök av flygplan. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
En av många genomgånger under kursen. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
Sökpar för detektering av explosiva ämnen. Foto: Ing 2/Försvarsmakten

På sociala medier har det under en tid florerat rykten om en attack mot ett kärnkraftverk i Europa. På ett av de svenska kärnkraftverken hittar säkerhetspersonal en videokamera i de anställdas omklädningsrum och vid närmare granskning visar det sig att den innehåller filmer på känsliga punkter inne på anläggningen. Några dagar tidigare har en anställd vistats i ett område där denne inte har tillträde till. Personen är nu försvunnen.”

Sökledaren har fått i uppdrag att understödja med att planera för att söka igenom anläggningen i syfte att säkerställa att det inte finns några sprängladdningar inne på kärnkraftverket. En förutsättning för att utföra söket så säkert som möjligt samt med högsta nivå av säkerhetsställandegrad måste en noggrann planering och hotbildsanalys genomföras. Uppgiften involverar experter som jobbar på anläggningen, underrättelsefunktioner och stöd från flertalet myndigheter som polis och räddningstjänst. När planen är klar påbörjas ett systematiskt sök med specialistutrustning, hundar, explosivämnesdetektering men framför allt med söksoldater. Uppgiften kommer att ta flera dagar och kommer att involvera en betydande mängd personal.

Fokus på utbildningen har varit sökledaren och den hotbildsanalys samt planering som denne genomför i samband med en sökuppgift. I samband med sök i hälsofarlig miljö genomför sökledaren dessutom en omfattande riskanalys för att säkerställa att soldaten som skall genomföra det faktiska arbetet, gör det på ett så säkert sätt som det är möjligt.

Uppgifter som löses inom ramen Specialist Search är bland annat sök av fartyg, kritisk infrastruktur, evenemangssök eller sök i samband med andra känsliga operationer eller där det krävs anpassade metoder. Dessutom ingår sök i hälsofarlig miljö som en viktig del. Det kan till exempel handla om platser där det råder syrebrist eller andra farliga gaser, eller arbete på höjd.
Scenariot med kärnkraftverket var bara en av flera planeringsuppgifter vi utsattes för under utbildningen.

En av de fyra veckorna genomfördes på Italian National Fire Fighter Centre i staden Montelibretti ett par mil norr om Rom. På denna helt fantastiska anläggning övade vi dels på planering men även att genomföra ett antal av uppgifterna. På anläggningen fanns ett flertal byggnader, tunnlar och fordon. Som exempel kan nämnas det kulvertsystem som utnyttjades där det djupaste schaktet är 18 meter.

De tre övriga veckorna var förlagda på Italian National CIED Centre of Excellence i Rom. Under dessa veckor låg fokus på sök av till exempel kritisk infrastruktur, sök av flygplan och evenemangssök. Varje dag avslutades med en planeringsuppgift som redovisades dagen efter. En mängd olika scenarion från hela världen användes som grund för planeringsuppgifterna och mångaerfarenheter utbyttes mellan kursdeltagarna från totalt fem nationer. För flera av de övriga deltagande länderna är det helt naturligt att de avancerade sökgrupperna användes för att understödja till exempel polis vid denna typ av uppgifter.

Till våren fortsätter vi att öva med den avancerade sökguppen och plutonens hundekipage i en komplexare miljö.