Specialistofficersutbildningen är bara början

Träningslära, militärteknik, fältarbeten och vinterutbildning. Ja, det är bara en liten del av det som de nyutexaminerade specialistofficerarna tar med sig från sin utbildning vid Markstridsskolan. Den tre terminer långa specialistofficersutbildningen är praktiskt inriktad och fokuserar på soldatfärdigheter såväl som ledarskap och fördjupade kunskaper inom områden som lätt skytte, mekaniserat skytte, stridsvagn, jägartjänst och stridsfordon 90.

En kortare ceremoni vid Markstridsskolan Kvarn markerade slutet på den formella utbildningen och början på den fortsatta utvecklingen som specialistofficerare inom markstrid. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

Markstridsskolan lämnade i veckan ifrån sig 38 unga specialister till olika förband runt om i landet där det nu är dags att fortsätta lärandet genom arbete. De har utbildats vid Markstridsskolan i Kvarn, strax utanför Motala, för att sedan kunna tjänstgöra vid olika arméförband inom sina kompetensområden. Representanter från deras blivande arbetsgivare fanns med under ceremonin för att direkt efter ta emot dem och välkomna dem till sina nya arbetsplatser, där ett krävande yrke väntar dem.

– Ni är nu redo att växa in i rollen som specialistofficerare vid förbanden, det skriver jag under på, sa Stefan Andersson, som ansvarat för deras utbildning vid skolan. Jag ser hur ni har växt i era roller och hur ni mer och mer under tidens gång har rätat på ryggarna och sakta men säkert börjar veta vad ni pratar om. För mig är det glädjen med det här yrket. Men var ödmjuka. Än finns det mycket kvar att lära.

Krävande jobb som kräver engagemang

Att vara specialistofficer innebär att vara expert. Det innebär att man måste kunna kliva in i rollen som rådgivare och sakkunnig och vara den som stöttar chefen med specialkunskaper. Detta är en del av det nya befälssystem som införts i Försvarsmakten och som innebär att man delar in officersyrket i två delar, varav en är den praktiskt inriktade specialistofficersutbildningen och den andra är den mer akademiskt inriktade taktiska officersutbildningen. Den senare mer inriktad på att utbilda chefer för högre och mer övergripande nivåer. Dessa två kompletterar varandra och tillsammans ska den taktiska officeren och specialisten fungera som ett team med olika typer av kompetenser och förmågor. Den akademiska utbildningen är tre år lång, medan specialistutbildningen är tre terminer lång, totalt 1,5 år.

– Det är ett tufft arbete som väntar och det är nu det verkligt svåra börjar. För som chef står man ofta inför svåra beslut som måste fattas snabbt. Det kräver att man är tränad i att göra den typen av avvägningar och det har ni nu fått kvitto på att ni är. Det är nu ni går ut och skaffar er erfarenhet genom att jobba, sa tjänsteförrättande chefen för Markstridsskolan, överste Ronald Månsson under avslutningsceremonin. Ni är ryggraden i Försvarsmaktens nya tvåbefälssystem och det nav vi bygger vår militära förmåga runt. Jag är oerhört avundsjuk på er som har hela ert yrkesverksamma liv framför er. Jag vill gratulera er till ert yrkesval, det är ett otroligt spännande och roligt jobb!

Just nu går det söka till specialistofficersutbildningen som startar hösten 2013. Kan det vara något för dig? Gå i sådana fall in på www.forsvarsmakten.se/jobba och klicka dig vidare till ”Bli yrkes- eller specialistofficer” och läs mer om utbildningen och de olika inriktningarna.