Nato och Nordic Centre for Gender höll seminarium om resolution 1325

Över 50 nationer fanns representerade på Försvarshögskolan (FHS) 17-18 december då Nato i samverkan med Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM), organiserade ett seminarium. Målgruppen var den högsta politisk-militära nivån och de samlades för att diskutera hur implementeringen av FN:s resolution 1325 kan bidra till att insatser och missioner, som leds av Nato, blir mer effektiva.

I FN:s resolution 1325 uttrycker Säkerhetsrådet oro över att civila, särskilt kvinnor och barn, är mest utsatta i väpnade konflikter. Säkerhetsrådet bekräftar den viktiga roll som kvinnor har i konfliktförebyggande, konfliktlösning och fredsuppbyggande. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Försvarsminister Karin Enström talade både om internationella och nationella utmaningar.
Försvarsminister Karin Enström talade både om internationella och nationella utmaningar. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Över 100 deltagare samlades på Försvarshögskolan för att diskutera effektivisering av militära operationer.
Över 100 deltagare samlades på Försvarshögskolan för att diskutera effektivisering av militära operationer. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Kommendörkapten Jan Dunmurray pratade med överstelöjtnant Lon Cramers från Holland i en paus.
Kommendörkapten Jan Dunmurray pratade med överstelöjtnant Lon Cramers från Holland i en paus. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Försvarsminister Karin Enström talade både om internationella och nationella utmaningar. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Över 100 deltagare samlades på Försvarshögskolan för att diskutera effektivisering av militära operationer. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Kommendörkapten Jan Dunmurray pratade med överstelöjtnant Lon Cramers från Holland i en paus. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten

– Målet med seminariet var att ta ner de beslut som rör införandet av resolution 1325 i Nato-ledda operationer på en jordnära nivå: seminariedeltagarna är de som sitter på policyfrågor och ger råd till Natos högsta politiska ledning, så de behöver veta vilka förväntningar de kan ha och vad som krävs för att resolution 1325 ska kunna omsättas på en praktiskt militär nivå, säger kommendörkapten Jan Dunmurray, chef för NCGM.

Förändringen börjar med oss själva

Försvarsminister Karin Enström tog i sitt inledande tal upp att Sverige gör ett viktigt arbete för genderfrågor internationellt och att det finns en stor efterfrågan på de utbildningar som stöds av NCGM för personal som ska arbeta på olika nivåer i fredsfrämjande insatser. Det krävs en medvetenhet om att insatser påverkar kvinnor, män, pojkar och flickor på olika sätt. Karin Enström poängterade dock att vi också har nationella utmaningar: Varje förändring börjar med oss själva. Därför är frågan om Försvarsmaktens rekrytering av kvinnor en viktig framtidsfråga – barriärer behöver minskas för att fler kvinnor ska vilja söka sig till det svenska försvaret. Inte minst en anpassning av militär materiel, som under lång tid utvecklats mot måttet av en man som väger 85 kilo och är 180 cm lång.  

Svårt nå militära mål utan helhetsperspektiv

Under seminariet höll erkända talare från Natos högsta nivåer anföranden som sedan diskuterades i arbetsgrupper med syfte att hitta vägen framåt i den vidare integreringen av genderperspektivet och resolution 1325 i Nato-ledda insatser.
– De viktigaste slutsatserna kan sammanfattas i att ett ökat antal kvinnor behövs i befattningar på alla nivåer, inom alla funktioner, men det är inte antalet som är avgörande utan rätt kompetens och utbildning. Vidare måste kvinnor i konfliktområden betraktas som aktörer och erbjudas delaktighet, för utan helhetsperspektiv förlorar vi en viktig information och får svårt att uppnå militära mål och långsiktig stabilitet, säger Jan Dunmurray.

Granskning beställd av Nato

Under seminariet passade Jan Dunmurray på att presentera arbetsgruppen, som på uppdrag av Nato ska granska vilken effekt införandet av resolution 1325 i de Nato-ledda insatserna i Kosovo och Afghanistan haft sedan 2010 (Nato Action Plan). Jan Dunmurray och Nordic Centre for Gender in Military Operations leder granskningen, som bland annat kommer att bestå av fältstudier på plats i Kosovo och Afghanistan. Dessa genomförs av FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). I maj 2013 ska en rapport presenteras för Nato.