Regeringen ger uppdrag om Försvarsmaktens ekonomi

I våras redovisade Försvarsmakten bedömningen att det på sikt kommer att uppstå en obalans mellan resurser och uppgifter efter 2015. Regeringen har därför givit ett uppdrag till Försvarsmakten att göra en djupare analys av den långsiktiga ekonomiska utvecklingen.

Nu påbörjas arbetet med att ta fram ett fördjupat underlag till regeringen. Det ska bidra till att tydliggöra och skapa en gemensam lägesbild av ingångsvärden och möjliga åtgärder för perioden efter 2015. Försvarsmakten ska redovisa en detaljerad beräkning av kostnadsutvecklingen fram till 2019 utifrån nuvarande inriktningsbeslut. Försvarsmakten ska också redovisa möjliga rationaliseringar och effektiviseringar för att åstadkomma balans mellan verksamhet och ekonomi. Slutligen ska de operativa konsekvenserna av en eventuell kvarstående obalans beskrivas. Arbetet kommer att genomföras i samverkan med Regeringskansliet och redovisas den 1 mars 2013.