Arbetsskador i Försvarsmakten under 2011

Sammanlagt har 1 470 arbetsskador registrerats under 2011. Det är nio färre än under 2010. Det visar Försvarsmakten årsrapport om arbetsskador under 2011 som nu är klar. Skelettskador, stukningar, vrickningar och sträckningar dominerar olyckorna.

– Det görs inga jämförelser med tidigare år än 2010, eftersom antalet anställda då beräknades på ett annat sätt och vi hade värnpliktssystemet. Vissa resultat är heller inte statistiskt säkerställda, så man får vara försiktig med att dra några långtgående slutsatser, säger Stefan Andersson, chef för produktionsledningens arméavdelning i Högkvarteret.

Rapporten baseras på de anmälningar som gjorts till försäkringskassan och som sedan sammanställts av Försvarsmedicincentrum.  Årets rapport skiljer sig till viss del från föregående år eftersom Försvarsmakten infört ett nytt personalförsörjningssystem. Rapporten innehåller därför två nya personalgrupper; ”GSS (gruppbefäl, soldater och sjömän)” samt ”rekryter”.

När det gäller anställd personal har 465 arbetsskador anmälts. I 70 fall har det resulterat i sjukfrånvaro, vilket är 76 procents ökning jämfört med 2010. Trots ökningen är utfallet lägre än riksgenomsnittet för arbetsolyckor. Det som dominerar är skelettskador, stukning, vrickning och sträckningar. En stor del har uppkommit under träning.
– Å andra sidan kan man fundera på hur många fler skador, till exempel belastningsskador, vi skulle ha om vi inte tränade, säger Stefan Andersson.

De anmälda arbetsskadorna från personal i internationell militär insats har ökat. Belastningsskador och bullerskador har ökat kraftigast. Bullerskadorna är i flertalet fall relaterade till eldstrider eller vådaskott. 25 procent berodde på vådaskott. Stridsrelaterade bullerskador har förekommit i 29 fall, varav 13 i samband med eldstrid och i 16 fall i samband med improviserade sprängladdningar.

För gruppen gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) har det rapporterats 198 arbetsskador, men eftersom det är en ny personalkategori finns inget underlag att jämföra utfallet med. Likadant är det med kategorin rekryter. Totalt har det rapporterats 171 arbetsskador för denna grupp. Men jämför man med skadeutfallet med motsvarande utfall för värnpliktiga konstateras att rekryterna råkar ut för fler olycksfall i tjänsten.
– En orsak kan vara att den nya grundläggande militära utbildningen genomförs under avsevärt kortare tid än under värnplikten, säger Stefan Andersson.
Tyngdpunkten i det fortsatta arbetsmiljöarbetet genomförs nu på lokal nivå, där man har närhet till verksamheten.

– Rapporten ger en bra indikation inom vilka områden vi ska fokusera Försvarsmaktens arbetsmiljöarbete. Genom systematisk uppföljning av olyckor och tillbud kan vi vidta åtgärder för att minska riskerna framöver, säger Stefan Andersson.