Konsten att säga stopp

– Erfarenheter från modern luftkrigföring vittnar om att det första man hör från chefer i insats är oftast behov av svar på vilka rättsliga aspekter man ska ta hänsyn till när man planerar flyginsatser. Med dessa ord inledde professor Yoram Dinstein kursen The Air and Missile Warfare Programme of Legal Education, Ample, på Luftstridsskolan i Uppsala.

Kursdelagare från Sverige och Danmark genomför grupparbete inom ramen för kursen Ample -The Air and Missile Warfare Programme of Legal Education. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Tommy Petersson har erfarenhet från insatsen i Libyen.
Tommy Petersson har erfarenhet från insatsen i Libyen. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Tommy Petersson har erfarenhet från insatsen i Libyen. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Ample är en utbildning dels för högre chefer som arbetar med att leda flygande förband och dels för stabsjurister. Kursen ger rättsliga aspekter på luftkrigföring för beslutsfattare som ska kunna ingå i internationella insatsstaber. Till exempel ska den som går kursen kunna vara en så kallad ”Red Card Holder”. Det innebär att man med sina kunskaper tillfälligt kan stoppa planeringen av en flyginsats om man bedömer att det finns juridiska tveksamheter för den. Tveksamheterna kan röra risker med insatsen och konsekvenser av den.

– Kursen har gett mig en värdefull folkrättslig fördjupning som ger mig en mer stabil plattform att agera utifrån, både i ett nationellt och internationell perspektiv, säger Tommy Petersson, kursdeltagare med erfarenhet från den svenska insatsen i Libyen.

Yoram Dinstein är professor i internationell rätt vid Geneva Centre for Security Policy, GCSP, i Schweiz. Tillsammans med tre medarbetare från genomförde han utbildningen 28 till 30 augusti på Luftstridsskolan i Uppsala. Förutom svenskar deltog en representant från Danmark.

– I mitt tidigare åtagande som försvarsattaché i Schweiz kom jag i kontakt med GCSP och insåg då vårt behov Ampleutbildningen. I och med vårt ökade internationella åtagande är denna typ av utbildning oerhört väsentlig, säger Anders Persson, stabschef för Högkvarterets flygtaktiska stab och initiativtagare till kursen.

GCSP drivs av en stiftelse med ca 40 medlemsländer. Centret erbjuder utbildningar för personer som är verksamma inom regeringar, diplomater, militärer, civila tjänstemän och personer inom näringslivet med koppling till internationell och nationell säkerhetspolitik. Schweiziska staten lämnar ekonomiskt bidrag till GCSP vilket i sin tur gör att kursen erbjuds kostnadsfritt för deltagarna.

– Vi inom luftstridskrafterna ser behov av att den här kursen återkommer, antingen i Sverige eller inom det nordiska samarbetet Nordefco, säger Anders Persson.