Försvarsmaktens förändringsarbete påverkar ambitionerna

Försvarsmakten har ett högt arbetstryck, med ett omfattande förändringsarbete parallellt med pågående insatser och utbildning, men löser uppgifterna med överlag gott resultat.Det framgår av delårsrapporten som nu överlämnats till Försvarsdepartementet. Ekonomi och verksamhet följer i stort planerna för 2012 och genomförandet av personalförsörjningsreformen går vidare. Omställningen från ett försvar i låg beredskap till snabbt tillgängliga och användbara insatsförband är emellertid komplex, och alla bitar är inte på plats ännu.

– Eftersom det pågår flera stora förändringar inom Försvarsmakten samtidigt, kan det komma att påverka ambitionsnivån inom olika delar av verksamheten. Prognosen för förbandsanslaget är därför 150 miljoner kronor lägre än prognosen efter 1:a kvartalet, säger ekonomidirektör Helena Holmstedt.

Under 2012 genomför Försvarsmakten ett omfattande arbete för att bemanna den organisation som ska gälla från 1 januari 2013. Avsikten med åtgärden är att skapa en bättre fördelning av kompetens och därmed bättre förutsättningar för Försvarsmaktens verksamhet.

Försvarsmakten arbetar också på regeringens uppdrag med att överföra delar av försvarslogistiken till Försvarets materielverk för att realisera framtida besparingar.

I samband med driftsättningen av steg 3 och 4 i affärssystemet Prio uppstod problem i reservmaterielförsörjningen. Detta har lett till lägre tillgänglighet för materielsystem inom flera förbandstyper vilket i sin tur gjort att viss planerad verksamhet inte kunnat genomföras.

– Särskilda åtgärdsplaner är beslutade, men störningarna bedöms fortsätta under resterande del av året, säger Helena Holmstedt.

Under första halvåret har Försvarsmakten upprätthållit anbefalld beredskap och hävdat Sveriges territoriella integritet. Internationella insatser genomförs i Afghanistan och i Kosovo och dessutom bidrar Försvarsmakten med personal i ett tiotal andra insatser, merparten av dessa är observatörsinsatser, exempelvis i Syrien. De nationella insatserna har framförallt präglats av stöd i arbetet med det störtade norska Herkulesplanet i Kebnekaise.