Svenskarna i Juba

En ständigt pågående gränskonflikt och den kommande regnsäsongen är några av utmaningarna som de fyra svenska officerarna som för närvarande finns i Sydsudans huvudstad Juba, möter. De har vitt skilda arbetsuppgifter men arbetar alla inom Unmiss (United Nations Mission in the republic of South Sudan).

Mikael Nilsson och Per Åkerblom framför Unmiss högkvarter i Juba. Foto: Unmiss
Karta över Sydsudan med orter där de svenska officerarna finns placerade.
Karta över Sydsudan med orter där de svenska officerarna finns placerade. Foto: Unmiss
Karta över Sydsudan med orter där de svenska officerarna finns placerade. Foto: Unmiss

I Juba finns Unmiss ledning och logistiska nav. Av de befattningar som svenskarna bemannar i Juba finns två inom Unmiss militära högkvarter, FHQ (force headquarter) och två inom de civil-militära delarna av Unmiss (movement control respektive air operations). Unmiss är en integrerad insats vilket innebär att stora delar av personalen arbetar i integrerade team eller på funktioner som är gemensamma för civila och militära behov.

I Unmiss FHQ, som uteslutande är en militär stab, bemannas en tjänst som högre stabsofficer, senior staff officer, vid MLO Cell (den militära samverkanssektionen,) av överstelöjtnant Per Åkerblom som även är svensk kontingentschef, och en stabsofficer (staff officer) i logistiksektionen, örlogskapten Mikael Nilson.

Mikael ansvarar för logistiken inom de nordliga staterna i Sydsudan. En komplex uppgift som ställer stora krav på lägesuppfattning och följsamhet. Med hänsyn till terräng och andra miljöfaktorer så är de logistiska utmaningarna påtagliga. Inför den kommande regnsäsongen blir detta ännu tydligare. Att Sydsudan samtidigt har inre oroligheter och dessutom lever i en nästintill ständig konflikt med Sudan kring gränsområdena i norr gör inte tillvaron lättare.
– Men det är ju därför vi är här, säger Mikael. Hans dagar präglas av möten och annat stabsarbete, men också av mer konkret problemlösning. Senast visade det sig att FN inte upphandlat tillräckliga civila resurser att transportera ammunition och annat farligt gods. Då fick Mikael rycka in och försöka lösa knutarna.

I MLO-cellen jobbar Per främst med att samordna den militära samverkan inom Unmiss. Han har också hand om uppföljning av samverkan som genomförs regional och lokal nivå inom insatsen. Men den kanske viktigaste delen av arbetet utgörs av samverkan mellan Unmiss och Sydsudans armé (SPLA, Sudan People’s Liberation Army) på central nivå. Det innefattar nästan dagliga kontakter med både chefer och samverkanspersonal ur SPLA, något som är både spännande och som kräver lite fingertoppskänsla.

Syftet med insatsen är bland annat att stödja landet i uppbyggnaden av en fungerande och sammanhållen armé, vilket är en utmaning då SPLA vid landets frigörelse i juli 2011 sattes samman av före detta klan- och rebelledare med sina respektive förband – men också med deras varierande intressen och agendor. Att transformera en ganska splittrad organisation till en sammanhållen armé med fungerande ledningsstruktur är därför avgörande för SPLA:s funktionalitet. Unmiss militära samverkansorganisation är bland annat avsedd att stödja denna process på alla ledningsnivåer inom SPLA. En positiv utveckling for SPLA är särskilt angelägen då militären har en tydligt tongivande roll i Sydsudan.

Men de militära samverkansofficerarna används på flera sätt och utgör därför en resurs för skiftande behov inom Unmiss som dock måste hållas ihop for att användas på bästa sätt. När Unmiss är fullt etablerad ska insatsen omfatta 165 samverkansofficerare spridda i landet.

Under de senaste månaderna har många av aktiviteterna i landet kommit att fokuseras på den pågående gränskonflikten mellan Sudan och Sydsudan. Även om denna typ av konflikter inte ligger inom Unmiss mandat att hantera så märks den av, både inom insatsen och i samhället i stort. I det vardagliga livet påverkar konflikterna de ekonomiska villkoren för den enskilde medborgaren. Även vissa inre processer stannar upp när landet fokuserar på en yttre konflikt som hotar det man betraktar som sitt territorium. Unmiss FHQ följer noggrant utvecklingen längs gränsen, och hur det förändrar förutsättningarna för att implementera Unmiss mandat.

I Unmiss finns för närvarande sju svenska officerare. De övriga tre insatta som MLO:er, det vill säga Military Liaison Officers (samverkansofficerare) och finns i nuläget på orterna Bor, Melut och Malakal. Beroende på när bemanningen för dessa samverkansofficerare förändras kan dock stationeringsorterna förändras.  Läs mer om MLO:ernas arbetsuppgifter i två reportage från december 2011: