Nytt direktiv för årets omstrukturering

Inom Försvarsmakten pågår en omstrukturering under 2012. Det är en del i förändringen mot ett mer tillgängligt försvar som politikerna beställt. Nu har överbefälhavaren skrivit under ett nytt direktiv för hur det fortsatta arbetet ska gå till.

Sveriges försvar är inne i en omvälvande förändring som påverkar myndighetens personaluppställning och kompetens. Efter sommaren ska Försvarsmaktens organisation 2013 bemannas. Krigsförbandens roll får en tydligare roll och ett tvåbefälssystem för militär personal implementeras.

Nytt direktiv

Fredagen den 29 juni skrev ÖB på ett omarbetat direktiv för omstruktureringen, som ersätter ett tidigare direktiv från februari.

– Nu har vi mer i detalj beskrivit metoden för bemanningsarbetet som kommer att genomföras mellan 20 augusti och 27 september, säger omstruktureringsledaren Gunnar Karlson och förklarar att texten är framtagen i samverkan med arbetstagarorganisationerna.

– Vi kommer att vinnlägga oss om att alla arbetsrättsliga regler följs, samtidigt som vår uppgift är att åtgärda kompetensmässiga och geografiska obalanser så lång det är möjligt.

Ett samlat grepp

Bemanningsarbetet kommer att ledas centralt med lokal delaktighet från både förband och arbetstagarorganisationer. Medarbetares kompetenser kommer att matchas mot befattningarnas krav. Den centrala arbetsmetoden medger att systemkritiska vakanser kan bemannas med medarbetare som den enskilde förbandschefen eller produktionsledaren för respektive stridskraft, inte själv förfogar över.

– De flesta av våra medarbetare kommer att ha ungefär samma arbetsuppgifter nästa år som i dag - även om hennes eller hans befattningen kan ha en ny benämning, säger Gunnar Karlson och tillägger:

– En del kommer troligtvis att erbjudas arbete på en annan ort och vi utesluter inte heller att konsekvensen blir att några blir övertaliga och måste sägas upp. Hur många är omöjligt att säga i dag.