Kadetterna slutövade med internationellt fokus

Pang! Ljudet av varningskott ljuder genom luften i Nyköpings hamn.  ”Down! Down on the ground!” Kadetter från Militärhögskolan Karlberg bordar ett misstänkt piratfartyg i hällregn och snålblåst under sin slutövning. Den har ett scenario med internationell prägel med många likheter med insatserna i Adenviken och på Balkan.

Kadetterna griper handfast in mot piraterna efter man avlossat varningsskott. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Flaggkadett mäter på sjökort efter att ha fått lägesanvisningar.
Flaggkadett mäter på sjökort efter att ha fått lägesanvisningar. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Marininspektör amiral Jan Thörnqvist och chefen Militärhögskolan Karlberg överste Mats Danielsson tittar intresserat på när flaggkadetterna får en knivig situation att lösa.
Marininspektör amiral Jan Thörnqvist och chefen Militärhögskolan Karlberg överste Mats Danielsson tittar intresserat på när flaggkadetterna får en knivig situation att lösa. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Flaggkadett mäter på sjökort efter att ha fått lägesanvisningar. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Marininspektör amiral Jan Thörnqvist och chefen Militärhögskolan Karlberg överste Mats Danielsson tittar intresserat på när flaggkadetterna får en knivig situation att lösa. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

– Hamnövningen är ett mycket bra övningsupplägg där flyg-, marin- och arméstridskrafter får samarbeta för att nå bästa resultat. Flyget och marinen spanar, marinen tvingar in misstänkta båtar till hamnen där armén ingriper och säkrar området. Dessutom kryddades övningsmomentet med ett scenario med etniska motsättningar som urartade i hamnområdet då flyktingar kastades ut från det misstänkta fartyget, säger marininspektör Jan Thörnqvist.
– Kadetterna fick ett mycket svårt uppdrag som säkert skulle ha gett rutinerade utlandsveteraner huvudbry, med de löste uppdraget efter bästa förmåga.

Karlbergskadetternas slutövningen inleddes för en dryg vecka sedan  med uppgiften att planera inför en operation i det fiktiva landet Bogaland. Där man börjar med planering utifrån ett orderverk.

Steg två i utbildningen var genomförande av en utbildning som går under benämningen UNJOC, som står för United Nations Junior Officers Course vid Försvarsmaktens internationella centrum. I den får man grundläggande teori och praktik i hur det är att tjänstgöra i insatser utomlands. (läs om detta i separat artikel nedan)

Under slutet av förra veckan och i början av den här veckan har kadetterna haft en praktisk övning i trakten av Nyköping och Oxelösund.  I den delen ska man fått omsätta det man kommit fram till i orderskrivningen och de kunskaper man fått under UNJOC-kursen.

Övningen genomfördes i ett koncept där alla kadetterna gavs möjlighet att öva inom sitt specialområde. Resurserna när det gäller fordon, fartyg och flygplan har varit begränsade, men det är främst arbetsmetodik och beslutsfattande som är viktigt att öva på. Kadetterna fick möjlighet att öva både som medlemmar i stab och som chefer på förband.  De var mycket nöjda med både de verkliga och de spelade delarna i övningen som gav dem den information de behövde för att kunna göra operativa bedömningar. Ett särskilt välkommet element var flygspaningsfoton som frivilliga flygkåren levererade löpande under övningen. Marinen kunde sedan på plats bekräfta vad flyget sett från luften och vidta åtgärder enligt insatsreglerna (Rules Of Engagement).

I den gemensamma campen, där alla kadetterna från var lokaliserade, fungerade det som vid en internationell insats. Markförband stod för säkerheten inne och i anslutning till den och var också insatsstyrka (Quick Response Unit) för att kunna rycka ut och stödja vid strider, eskorter, orosmoment eller incidenter av annan art.

Ett av övningsmomenten för armékadetterna var en eskort där man hamnade i en olycka med skadade civila och soldater från annan nation men ingående i samma truppbidrag som den svenska. Även denna övning var full med moment med figuranter som spelade skadade, ambulanspersonal och nyfikna som gjorde övningen mycket komplex och realistisk. Här spelades det även in etniska och praktiska problem som gav huvudbry. Till sist redde kadetterna ut situationen och skadade transporterades bort med både lokal ambulans och helikopter.

Trots många svåra situationer med problemlösande i för de flesta av kadetterna nya situationer och så har humöret varit på topp.

Slutövning har varit ett samarbete mellan Militärhögskolan Karlberg, Försvarshögskolan och Försvarsmaktens internationella centrum (Swedint) som i sin tur hämtat personal från förband som Livgardet, Amf 1, P 7, Lv 6 och P 4 samt ett stort antal civila figuranter.

Övningen fick även hjälp av Hemvärnet i Södermanland, Frivilliga flygkåren och Sjövärnskåren. Dessa utgorde allt från att agera motståndare, sjukvårdsresurs och bemannade koktrossen och gjorde ett imponerade jobb som möjliggjorde övningen.