CBRN-insats i Afghanistan

En inhämtningsgrupp ur 1.CBRN-kompaniet vid Totalförsvarets skyddscentrum har nyligen genomfört en insats i Afghanistan i syfte att stödja det svenska förbandet i insatsområdet med sin särskilda kompetens inom skydd mot CBRN-stridsmedel (massförstörelsevapen) och farliga ämnen.

CBRN-soldat dokumenterar ett objekt.
CBRN-soldat dokumenterar ett objekt. Foto: SkyddC
CBRN-soldat dokumenterar ett objekt. Foto: SkyddC

Insatsen genomfördes under cirka två veckor i april månad, men har planerats och förberetts sedan årsskiftet, vilket även har påverkat andra delar av förbandet som har stöttat under förberedelseskedet. Huvudsyftet med insatsen var att uppdatera lägesbilden angående främst icke-antagonistiska hot från de farliga ämnen som hanteras och transporteras i insatsområdet vid fabriker och andra anläggningar. Ytterligare syften har varit att följa upp en tidigare insats med fokus på farliga ämnen i Afghanistan samt att vidmakthålla förmågan att understödja andra förband med spetskompetens inom skydd mot CBRN-stridsmedel och farliga ämnen.

Ett antal anläggningar som hanterar farliga ämnen i närheten av Mazar-e-Sharif har undersökts och utvärderats, vilket har gett en ökad insikt i de hot dessa kan utgöra mot egna och allierade förband i händelse av en attack eller olycka. Under insatsen har gruppen även i stor utsträckning samarbetat med andra nationers CBRN-enheter i syfte att utbyta erfarenheter, få en gemensam uppfattning om hotbilden från farliga ämnen samt fastställa behov av underrättelseinhämtning.

Personalen i inhämtningsgruppen har arbetat tillsammans sedan de första soldaterna anställdes under hösten 2010 och har i och med detta genomfört sin första skarpa insats internationellt. Det goda resultatet som uppnåddes under insatsen samt 1.CBRN-kompaniets erfarenheter från internationella övningar visar med tydlighet att svenska CBRN-enheter håller hög klass i en internationell jämförelse.