Vad hände i luften?

Alla erfarenheter är värdefulla och tas till vara under den internationella flygövningen Lion Effort på Blekinge flygflottilj, F 17. Varje flygpass detaljplaneras, men utvärderas också noggrant efteråt. Underrättelsepersonalen vid Mission Support Element (MSE) hjälper piloterna att utvärdera övningsmomenten.

Piloten och planeringsbefälet på MSE utvärderar ett flygpass. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Alla flygplanrörelser utvärderas gemensamt efter varje flygpass med hjälp av ett utvärderingsverktyg - här ett övningsuppdrag över Gotland och Östersjön.
Alla flygplanrörelser utvärderas gemensamt efter varje flygpass med hjälp av ett utvärderingsverktyg - här ett övningsuppdrag över Gotland och Östersjön. Foto: Försvarsmakten
Mikael Magnusson, chef för MSE, i planeringsrummet.
Mikael Magnusson, chef för MSE, i planeringsrummet. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Underrättelseofficeren inhämtar mycket information genom att studera litteratur av olika slag.
Underrättelseofficeren inhämtar mycket information genom att studera litteratur av olika slag. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Alla flygplanrörelser utvärderas gemensamt efter varje flygpass med hjälp av ett utvärderingsverktyg - här ett övningsuppdrag över Gotland och Östersjön. Foto: Försvarsmakten
Mikael Magnusson, chef för MSE, i planeringsrummet. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Underrättelseofficeren inhämtar mycket information genom att studera litteratur av olika slag. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Vi ser till att all färdinformation från alla övningens flygplan kommer in i ett utvärderingsverktyg, säger Mikael Magnusson, chef för MSE. Flygpasset spelas upp efteråt, och piloterna diskuterar under en debriefing hur de har flugit mot varandra, och hur det har gått.

Ingen kommer undan

Under uppspelningen av passet kan man studera hur alla flygplan rört sig i övningsområdet och bedöma hur framgångsrik man varit i sitt uppträdande i luften inklusive resultatet av eventuellt avfyrade vapen. Under övningen strider ”blå” sida med eget flyg mot ”röd” sida som uppträder som fientligt flyg – båda sidors agerande kan överskådligt studeras i efterhand under utvärderingen.
– En av styrkorna med verktyget som används under Lion Effort är att all hemlig nationsspecifik information skalas av så att en gemensam lägesbild med öppen information som alla deltagande nationers piloter kan ta del av presenteras, säger Mikael Magnusson.

Piloten Martin Hansson håller med om verktygets fördelar:
– Alla har inte samma bild av händelseförloppet när vi kliver ur flygplanen. Här får vi direkt feed-back på vad som verkligen hände – vem som gjorde vad vid vilken tidpunkt. Det lär vi oss jättemycket av, och erfarenheterna lägger grunden för nästa uppdrag.

MSE en viktig kugge i flygverksamheten

MSE personal stödjer dagligen F 17:s piloter med planering och utvärdering av flygverksamheten även när det inte pågår internationella övningar. Idag är planeringsarbetet ofta omfattande inför ett flygföretag, särskilt om uppgiften är komplex i ett insatsområde och flera nationer ska samverka för att lösa den.
– Ett uppdrag kan planeras i upp till nio timmar, och då hjälper vi till med olika förberedelser som till exempel att rita in navigeringar och lägga in anfallsmål för att piloten ska kunna koncentrera sig på det taktiska uppträdandet och själva flygtjänsten, säger Mikael Magnusson. Man kan säga att vi gör mycket av det arbete som piloten gjorde själv förr. Om allt fungerar ska piloten helst bara behöva lägga sista ”touchen” i planeringen.

MSE delger även underrättelser, det vill säga information från olika sensorer, inför flygverksamhet antingen i närområdet eller i ett insatsområde utanför Sverige. Bildtolkning av foton och videofilmer är också en viktig del av arbetet, liksom att bidra med kompetens i telekrigföring.
– För den som jobbar inom vårt arbetsområde är det en fördel om man gillar att söka information, och är dator- och teknikintresserad, upplyser Mikael Magnusson.