Inspektion som skapar förtroende och öppenhet

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), är en säkerhetsorganisation med uppgiften att förebygga eventuella konflikter och stärka mänskliga rättigheter. Organisationen har i dag 55 medlemsstater och fungerar som ett viktigt organ för att skapa långsiktig säkerhet.

Delegationen får en säkerhetsgenomgång före losskastning Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Leif Eriksson visade runt på förbandet
Överstelöjtnant Leif Eriksson visade runt på förbandet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Turen med gruppbåten var uppskattad trots den kalla vårluften
Turen med gruppbåten var uppskattad trots den kalla vårluften Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Leif Eriksson visade runt på förbandet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Turen med gruppbåten var uppskattad trots den kalla vårluften Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

OSSE arbetar med en mängd olika säkerhetsfrågor som omfattar allt ifrån militärpolitik till miljömässig säkerhet.

Vad gäller den militärpolitiska dimensionen så har alla medlemsländer genom avtal förbundit sig till vissa åtaganden. Avtalet är känt som Wiendokumentet och åtagandet omfattar bland annat informationsutbyte mellan OSSE-staternas militära styrkor. Informationen kan till exempel handla om pågående försvarsplanering och större övningar.

Wiendokumentets innebörd i stort

Under ett OSSE toppmöte i Istanbul 1999, antogs militära överenskommelser som skulle bidra till att skapa säkerhet och förtroende i Europa genom ökad militär öppenhet mellan stater. Dessa överenskommelser fanns samlade i Wiendokumentet 1999 (WD 99), och var indelat i tio olika kapitel. Det första kapitlet berörde till exempel årligt utbyte av militär information. Avtalet reglerade dessutom möjligheten att genomföra inspektion av annan medlemsstats territorium. Inspektionen skulle avse ett avgränsat område där militär verksamhet pågick. En inspektion kunde genomföras från luften eller på marken, eller båda delar. Wiendokumentet är ett levande dokument som hela tiden utvecklas. 

Inspektion på Amfibieregementet

Med stöd av Wiendokumentet har ett flertal inspektioner genomförts i Sverige av olika medlemsstater, nu senast av USA.
En delegation på fyra officerare från USA inspekterade Amfibieregementet under några timmar. De fick information om pågående verksamhet, både vad gällde utbildning och övningar. Delegationen fick en rundvandring på förbandet som avslutades med en kort båttur.

– Vi hade intressanta diskussioner på en kollegial nivå gällande det nya personalförsörjningssystemet och internationella insatser, sa ställföreträdande förbandschefen överstelöjtnant Leif Eriksson

Inspektionen fortsatte sedan vidare till Livgardet.