Swedint genomför FN-kurser i Uganda

Under de senaste månaderna har Swedint förberett tre FN-kurser tillsammans med polisen och Folke Bernadotteakademin. Kurserna genomförs i nordöstra Uganda 12-30 mars. Många bra erfarenheter kunde dras från den pilotkurs som Swedint genomförde i Jinja september 2011.

Swedint är på plats i Uganda och genomför FN-kurser. Foto: CARL-MAGNUS OLOFSSON/SWEDINT
Överstelöjtnant Jerker Sundström berättar om syftet med stödet till Afrika för kursdeltagare.
Överstelöjtnant Jerker Sundström berättar om syftet med stödet till Afrika för kursdeltagare. Foto: CARL-MAGNUS OLOFSSON/SWEDINT
Överstelöjtnant Jerker Sundström berättar om syftet med stödet till Afrika för kursdeltagare. Foto: CARL-MAGNUS OLOFSSON/SWEDINT

De tre kurser som ska genomföras i Jinja vid Junior Staff College är United Nations Staff Officers Course (UNSOC), United Nations Civilian Staff Officers Course (UNCIVSOC) samt Untied Nations Police Commander Course (UNPCC).

Stödet till östra Afrika avseende utbildning av regionens militära förmågor samordnas mellan de nordiska länderna inom ramen för den militära samordningsfunktionen Nordefco. Det övergripande syftet med det nordiska stödet är dock att bygga upp regionens totala krishanteringsförmåga inom ramen för African Union fram till 2015, därmed är stödet långsiktigt och omfattar även utbildning av polis och civila förmågor.

Eftersom integrering mellan civil, polis och militär är ledordet för kurserna genomförs sista kursveckan som en gemensam stabsövning. Huvudmålsättningen med stabsövningen är att skapa förståelse för de olika komponenternas uppgifter och förmågor och därigenom peka på det nödvändiga och ömsesidiga behovet av samarbete för att nå positiva resultat vid en insats.