Försvarsmakten fullföljer inte strategiskt partnerskap inom ammunitionsområdet

Försvarsmakten har ensidigt beslutat att inte gå vidare till förhandlingar med försvarsindustrikoncernen Nammo gällande strategiskt partnerskap inom ammunitionslogistik. Anledningen är det förändrade regeringsuppdraget som innebär att delar av Försvarsmaktens logistik ska föras över till Försvarets materielverk, FMV.

– Jag beklagar att vi inte kunde gå vidare till ett strategiskt partnerskap beroende på förändrade förutsättningar, säger Göran Mårtensson, Försvarsmaktens produktionschef.

Hösten 2010 tecknade Försvarsmakten ett avtal med Nammo om att gemensamt undersöka möjligheterna till ett framtida strategiskt partnerskap inom ammunitionslogistikområdet. Projektgruppen skulle bland annat utreda hur ett sådant partnerskap skulle utformas.

Projektet har gemensamt slutförts och föreslagit en utformning på ett strategiskt partnerskap som väl lever upp till båda parters uppställda mål.

Projektet och dess styrgrupp har konstaterat att ett partnerskap skulle varasåväl lämpligt som fördelaktigt och rekommenderade därför både Nammo och Försvarsmakten att inleda kommersiella förhandlingar syftande till ett strategiskt partnerskap.

Regeringen tog i höstbudgeten ställning till att genomföra genomgripande förändringar av försvarslogistiken som innebär att stora delar väntas föras över från Försvarsmakten till FMV. Den nya gränsdragningen mellan myndigheterna inom logistikområdet omöjliggör det framtida partnerskap projektgruppen föreslagit. 

– Samarbetet mellan Försvarsmakten och Nammo har varit mycket gott och vi hade sett fram emot att pröva det strategiska partnerskapet, säger Göran Mårtensson.