Vindkraft överklagas till högsta instans

Ett vindkraftsbolag har överklagat en dom av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Bolaget vill få saken prövad i högsta instans – Mark- och miljööverdomstolen. Om Mark- och miljööverdomstolen tar upp överklagandet till prövning är ännu inte klart.

Mark- och miljödomstolen har liksom tidigare Länsstyrelsen i Västra Götaland och byggnadsnämnden i aktuell kommun funnit att bygglov för två vindkraftverk i det så kallade stoppområdet för F 7 i Såtenäs inte ska beviljas med hänsyn tagen till Försvarsmaktens uppfattning att vindkraftverken påverkar flygverksamheten.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg motiverar i sina domskäl att det inte bör komma ifråga att, mot Försvarsmaktens vilja, tillåta en verksamhet som enligt Försvarsmakten påtagligt motverkar totalförsvarets intresse eller utnyttjande av försvarets anläggningar. Domstolen anger också att lagstiftningen är uppbyggd på så sätt att totalförsvaret ska ha företräde. Domstolen hänvisar också till Miljööverdomstolens tidigare avgörande gällande miljöbalken att målet inte ska överlämnas till regeringen.

Försvarsmaktens chefsjurist Stefan Ryding-Berg säger i en kommentar till att domen överklagas:
– Det kommer att bli intressant att avvakta om Mark- och miljööverdomstolen kommer att ta upp målet till prövning och hur domstolen i så fall ställer sig till den nu överklagade domen.

Det är tre instanser som varit eniga i sin bedömning. Ärendet liknar ett tidigare mål som Miljööverdomstolen i ett beslut 2011-04-26 dömde till Försvarsmaktens fördel.