Ledarskapsutbildning för kadetter

– Att testa mina kunskaper i praktiken ger mig en helt annan syn på mitt ledarskap. Under utbildningen på Karlberg låg fokus på den teoretiska utbildningen, säger Daniel Bele, kadett på Stridslednings- och luftbevakningsskolan.

Kadetterna briefas av dagens troppchef Daniel Bele. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Mårten Sonesson och Patrik Engström.
Mårten Sonesson och Patrik Engström. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Mårten Sonesson och Patrik Engström. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Den ledarskapskurs som kadetterna inledde året med syftar enligt Henrik Ståhlberg, lärare på Stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS), till att kadetterna ska få komma in i och känna på en miljö som mer liknar deras kommande verklighet, som ett arbetslag i ett teamsammanhang.

Kursens upplägg bygger på korta teoretiska pass som sedan får prövas i praktiken. I sin helhet simulerar detta en framtida arbetsgrupp. Det här sättet att arbeta på skiljer sig från kadetternas tidigare utbildningar.

Provar rollen som gruppchef

Under dagarna får gruppcheferna ta emot order från sin chef. I ordern ingår specifika uppgifter som delas ut till gruppmedlemmarna. Det kan till exempel vara enkla uppgifter som att upprätta personallistor eller lite mer omfattande uppgifter som att planera en anhörigdag som kommer att hållas för familj och vänner längre fram i år.

Gruppchefens ansvar är även att strukturera upp arbetet och han eller hon får själv välja hur det ska gå till. Gruppen samlas vid utsatta tider för att löpande informera och berätta om hur arbetet går – en så kallad briefing.

Till skillnad från kadetterna på officersprogrammet är kadetterna på specialistofficersutbildningen mer vana vid att praktiskt applicera sina kunskaper och belyser andra skillnader i kursens upplägg.

– I Halmstad var utbildningen väldigt generell och kändes lite mer inriktad mot markstridskrafter, säger Patrik Engström. Hans klasskamrat Mårten Sonesson instämmer och tillägger:
– Det kändes också som fokus låg på personlig utveckling medan vi här på StrilS arbetar mer inriktat mot att fungera i strilbataljonens arbetslag.

Ska bli flygstridsledare och luftbevakare

Det var tidigt i februari som 2012 års kadetter började på StrilS. Här utbildas blivande flygstridsledare och luftbevakare. Tillsammans bildar 18 kadetter en ny klass på stridslednings- och luftbevakningsskolan i Uppsala. Det är den största klassen på tio år, vilket gett en utmaning för ledningen i sitt arbete att samordna det kommande utbildningsåret. Halva klassen går på det tre år långa officersprogrammet (OP) medan den andra halvan har sin inriktning mot den något kortare specialistofficersutbildningen (SOU). Trots att eleverna har olika bakgrund började de det nya året med en gemensam ledarskapskurs.

Även lärarna måste anpassa sitt arbete då det fortfarande är ett nytt koncept att utbilda SOU-kadetter tillsammans med OP-kadetter.
– När kadetterna har en så stor skillnad i bakgrund som här, dels från officersprogrammet och specialistofficersutbildningen, måste vi lärare på StrilS ta hänsyn till deras tidigare utbildningar. En stor skillnad mellan OP och SOU är att specialisterna har övat mycket mer i sin utbildarroll medan officerskadetterna har läst på en mer teoretisk nivå, säger läraren Elin Ulriksson.

Med hjälp av lärarlaget, som själva har erfarenhet av att jobba i en stridsledningscentral kommer eleverna utbildas till sina operatörsroller. Kadetterna har redan nu under de första veckorna skapat en gemenskap som kommer att underlätta det intensiva år de har framför sig. Nu väntar de ivrigt på att få komma igång med sin yrkesspecifika utbildning.

Med ledarskapskursen som grund har kadetterna fått erfarenheter de kan nyttja i sin framtida yrkesroll.
– Vi får här en nyckel som leder till alla dörrar. Nu är det bara upp till oss själva vilka vi väljer att öppna, sammanfattar Daniel Bele kadetternas syn på framtiden.