Ingenjörsamövning i Nordefco-anda

Som ett ytterligare steg i utvecklingen av det nordiska samarbetet kommer Norges och Sveriges ingenjörkompanier under mars månad ingå i övningen Cold Response som genomförs i Nordnorge.

Att uppträda i vintermiljö är ett av de viktiga områden som ingenjörförbanden måste behärska. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten

Arbetet med att fördjupa det nordiska samarbetet har de senaste åren rullat på och idag finns det flera förband och funktioner som har ett naturligt nordiskt samarbete avseende utbildning och övning. Nordic Defence Cooperation (Nordefco) är ett samarbete mellan de nordiska länderna inom försvarsområdet. Syftet är att stärka ländernas nationella försvar, undersöka synergieffekter och finna effektiva gemensamma lösningar. Arbetet ska bidra till effektiviserad resursanvändning, en bredd i den militära förmågan samt en förbättrad internationell samverkan.

Sverige och Norge kommer delta med cirka 400 ingenjörer där cirka 55 är från Ing 2. Funktioner som kommer övas är dyk, maskin, brobyggnation, brytande av hinder och fördröjande fältarbeten. Det svenska bidraget delas upp inom dessa funktioner för att bli underställda det norska kompaniet.

– Det är viktigt att vi övar på det här sättet då vi kan hitta beröringspunkter som i sin tur leder till att hitta gemensamma lösningar, exempelvis hur vi ska använda våra sambandsmedel, hur vi ska bo och förbereda oss på den miljö vi ska verka i, som i det här fallet kan innebära en temperatur på ner till - 35 grader, säger Mattias Jonsson, kompanichef för ingenjörkompaniet.

Samarbetet mellan kompanierna startade förra våren då det på ett Nordefco-möte beslutades att Ing 2 skulle bidra med ett reducerat ingenjörkompani i övningen Cold Response 2012. Efter det har representanter från det norska kompaniet varit vid Ing 2 för fortsatt planering. Mattias förhoppning är att samarbetet som nu sker även kommer fortsätta efter övningen i Norge.

– Om man ser tillbaka då vi tillsammans med Norge fick uppgiften att vara insatsberedda till Sudan så vore det en självklarhet, då en liknande uppgift kan ges i framtiden, säger han. Vårt gemensamma bidrag där en svensk och norsk soldat arbetar bredvid varandra skapar en interoperabilitet på lägsta nivå, vilket ger en ökad förmågebredd för båda länderna.