Grundstenarna för insatsförsvaret är lagda

Försvarsmaktens verksamhet förra året har präglats av insatser och reformarbete. Det visar årsrapporten för 2011 som lämnades in till Försvarsdepartementet under onsdagen. Försvarsmakten har genomfört sin verksamhet i enlighet med regeringens uppdrag, inom de ekonomiska ramarna och med god kvalitet. Av de totala anslagen på 40 miljarder kronor har 1,5 miljarder inte använts.

– Försvarsreformen är den mest omfattande förändring av svenska försvaret på drygt hundra år. För att en så omfattande reform ska bli framgångsrik krävs en stabil grund att stå på. Försvarsmakten har under 2011 lagt flera viktiga grundstenar för det reformarbete som ska vara avslutat 2019, säger Försvarsmaktens ekonomidirektör Helena Holmstedt.

Under förra året genomförde Försvarsmakten insatser i bland annat Afghanistan, Kosovo och Libyen. Insatsen med stridsflyg i Libyen tillsammans med helikopterinsats i Afghanistan har vidareutvecklat förmågan hos flygstridskrafterna både sett till nationella och internationella uppgifter. Tillgång till krigsförband med hög tillgänglighet fanns under första halvåret 2011 genom Nordic Battlegroup (NBG 11).

Rekryteringen av GSS/T (tidvis tjänstgörande) har under året påbörjats med interimskontrakt och genomförts med gott resultat. Anställning av kontinuerligt tjänstgörande gruppchefer, soldater och sjömän har fortsatt planenligt.

Sparande under 2011


Av de totala anslagen om cirka 40 miljarder kronor har 1,5 miljarder inte använts. Av denna summa har Försvarsmakten själv kunnat förfoga över cirka 1 miljard.

De internationella insatserna har haft lägre kostnader än beräknat, cirka 500 miljoner kronor, bland annat därför att utgifterna för infrastruktur och logistik i Afghanistan kunnat reduceras.

Tidigt 2011 pekade prognoser på att ledighetsskulden var större än väntat och att pensionsutbetalningar skulle bli mer kostsamma än planerat. Dessutom gick rekryteringen så bra att gruppbefäl, soldater och sjömän anställdes tidigare än beräknat vilket ytterligare ökade kostnaderna. För att inte riskera ett överutnyttjande av de tilldelade anslagen vidtog Försvarsmakten ett antal åtgärder. Bland annat reducerades övningsverksamheten.

Resultatet visar nu på ett gynnsammare utfall än tidigare prognoser.

– Anslagssparandet på förbandsanslaget, cirka 400 miljoner kronor, kan nu användas till en fortsatt reformering av Försvarsmakten under 2012. Bland annat kommer övningsverksamheten att förstärkas och vissa soldatanställningar tidigareläggas, säger Helena Holmstedt.