Övning Svinpest

Under senhösten deltog Försvarsmaktens mobila biologiska laboratorium i en övning rörande svinpest arrangerad av Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Foto: SkyddC
B-labbet uppställt på SVA.
B-labbet uppställt på SVA. Foto: Maria Muribi
Prover levereras till mobila labbet av SVA-personal.
Prover levereras till mobila labbet av SVA-personal. Foto: Maria Muribi
Personal från SkyddC och SVA arbetar tillsammans i labbet.
Personal från SkyddC och SVA arbetar tillsammans i labbet. Foto: Maria Muribi
B-labbet uppställt på SVA. Foto: Maria Muribi
Prover levereras till mobila labbet av SVA-personal. Foto: Maria Muribi
Personal från SkyddC och SVA arbetar tillsammans i labbet. Foto: Maria Muribi

SVA bjöd in Försvarsmakten till övningen eftersom de var intresserade av att se om vårt mobila laboratorium är en resurs som kan användas vid eventuella framtida utbrott av sjukdomar. Försvarsmakten tackade ja till att delta då detta ligger i linje med uppgiften att stödja samhället.

Under denna övning låg fokus på svinpest och eftersom det är en sjukdom som vårt B-labb inte tidigare arbetat krävdes en del extra förberedelser. Personalen deltog bland annat i seminarier angående sjukdomen och dessutom implementerades SVAs genetiska analysmetoder i labbet.

Scenariot för övningen var att reproduktionsstörningar upptäckts på en grisgård genom att döda och svaga griskultingar hade fötts. Detta kan vara en indikation på svinpest, varför prover skickades till SVA för att utesluta den orsaken.  Det är starten på en smittspårningsutredning och prover tas sedan på de gårdar som haft kontakt med den aktuella gården. Detta resulterade i att en stor mängd prover skickades till SVA. I ett verkligt fall skulle det kunna bli uppemot 3 000 prover.

En erfarenhet som drogs av övningen är att analyser vid ett utbrott skiljer sig på flera punkter från det vi är vana vid från militära övningar. Här tog laboratoriet emot betydligt fler prover och med endast en frågeställning; svinpest eller inte. Vid militära övningar brukar det vara färre prover, men betydligt bredare frågeställningar. Detta har stor betydelse för hur lång tid det tar innan ett analyssvar kan ges. Mycket information och tydliga frågeställningar ger kortare analystider.

De prover som var positiva var helt opåverkade och kom från djur som faktiskt varit sjuka. Det var en bra erfarenhet att se att det mobila laboratoriets metoder fungerar även på riktiga vävnads- och serumprover då preparerade prover inte nödvändigtvis har samma egenskaper. Analysresultaten från det mobila labbet var väl överensstämmande med det förväntade och med SVAs analyser.

Ett av våra mål med övningen var att prova hur det fungerar att ta in personal för kort tid. Vid implementeringen av SVAs PCR-metoder (Polymerase Chain Reaction) arbetade en person i laboratoriet och under övningen ytterligare en. Det visade sig att den tillfälliga personalen enkelt kunde sätta sig in i vårt arbetssätt och vara produktiva när det gäller labbarbetet. Ett krav för denna typ av utbyte är dock att även personal från Försvarsmakten finns i varje arbetslag då kunskap om själva labbcontainern också krävs. 

Sammanfattningsvis var det en bra och verklighetstrogen övning för mobila B-laboratoriet och det var roligt att vi blev tillfrågade. Vi upplever att SVA var nöjda med vårt arbete och att de var positivt överraskade över våra säkra och relativt snabba analyssvar.