Löneavdrag för informationsdirektören

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd (FPAN) anser att informationsdirektör Erik Lagersten visat en uppenbar nonchalans mot gällande bestämmelser i samband med upphandlingar för att främja rekrytering och ger därför honom en disciplinpåföljd i form av löneavdrag med 25 procent av dagslönen i 15 dagar.

Försvarsmaktens internrevisions granskning före sommaren av upphandlingar vid informationsstaben visade ett antal brister. Åklagaren beslöt om förundersökning bland annat för att risk för jäv kan ha förelegat. Förundersökningen har lagts ner då inget framkom som styrkte risken för jäv.

Myndigheten beslöt att pröva ansvarsfrågan vad avser internrevisionens redovisade brister i FPAN.
 
I sitt beslut konstaterar personalansvarsnämnden att Informationsdirektörens syfte varit att uppnå verksamhetens mål och inte att tillskansa sig egen vinning. Ändå, skriver FPAN, att den ser mycket allvarligt på agerandet och finner att han gjort sig skyldig till en tjänsteförseelse som inte kan anses som ringa.
– Jag konstaterade redan i somras att förtroendet för Informationsdirektören är obrutet, säger Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson.
Generaldirektören konstaterar dock att myndighetsledningen ser mycket allvarligt på att upphandling inte skett på ett korrekt sätt.
– Myndighetsledningen ville pröva frågan ansvarsmässigt. Det har nu skett och det är bra.  Prövning som nu genomförts ger mig inte skäl att ha en annan uppfattning än den jag tidigare haft om informationsdirektören.