Inspirationsdag på Ing 2 skapade kontakter

Samarbete med företag, myndigheter, skolor och organisationer etablerade i regionen kring Eksjö är viktigt för framgång i rekryteringsarbetet. Därför bjöd Eksjö garnison in till en inspirationsdag om Försvarsmakten. Många intresserade deltog och kontakter skapades.

Besökarna på inspirationsdagen prövade på soldatmiljön. Foto: Louise Sparr/Ing 2/Försvarsmakten
Att testa soldatutrustningen var uppskattat.
Att testa soldatutrustningen var uppskattat. Foto: Louise Sparr/Ing 2/Försvarsmakten
Blandat civilt och militärt i panelen under debatten.
Blandat civilt och militärt i panelen under debatten. Foto: Louise Sparr/Ing 2/Försvarsmakten
Att testa soldatutrustningen var uppskattat. Foto: Louise Sparr/Ing 2/Försvarsmakten
Blandat civilt och militärt i panelen under debatten. Foto: Louise Sparr/Ing 2/Försvarsmakten

Ett drygt trettiotal företrädare för företag, länsstyrelse, kommuner, skolor, arbetsförmedling och branschorganisationer hörsammade inbjudan till en inspirationsdag. Syftet med dagen var att presentera hur Försvarsmakten jobbar med attraktion och rekrytering. Tillsammans med de inbjudna diskuterades under dagen hur företag och organisationer i samhället kan bidra till och dra nytta av Försvarsmaktens rekrytering.

Besökarna fick under dagen bland annat information om hur rekrytering och anställning av soldater fungerar på Ing 2 och de fick också en inblick i hur soldatlivet ter sig i praktiken. Under en paneldebatt diskuterades sedan hur ett samarbete kan utformas för att få ut positiva effekter och skapa en vinna – vinna situation.

Mycket diskussion fördes bland annat kring hur ett meritvärde kan utformas för att soldater ska vara attraktiva för en civil arbetsgivare. Arbetsförmedlingen i Småland har idag ett utvecklat samarbete med Ing 2 och jobbar med matchning mot soldatyrket. De tillsammans med företagarna ansåg att ett tydligt definierat tjänstgöringsomdöme gör ingenjörsoldaterna mycket konkurrenskraftiga för civila jobb inom många sektorer.

Frågan om ansvar för rehabilitering om en soldat skadas, fysiskt eller psykiskt, under sin tjänstgöring i Försvarsmakten diskuterades också. Ur ett företagarperspektiv är detta en väsentlig fråga.
– För den kontinuerligt anställda personalen har vi livslångt ansvar svarade Bengt Svensson, chef för arméns produktionsledning. Hur vi även ska ta vårt ansvar för de tidvis tjänstgörande är en av de mycket viktiga frågorna vi utreder just nu.

Besöksdagar och praktik för ungdomar

Att bygga relationer med ungdomar på gymnasienivån såg representanter från skolorna som ett mycket positivt sätt att göra soldatyrket attraktivt och de efterfrågade möjligheter till ett utökat samarbete kring besöksdagar och praktik för eleverna. Även högskolans representanter önskade ett utökat samarbete kring ledarskapsutbildningar och praktiktjänstgöringar.

Hela regionen ska hjälpas åt för att hitta lösningar för boende och den sociala miljön kring rekryteringen menade de närvarande representanterna från olika kommuner. Ett område är till exempel tandemrekryteringen, det vill säga att en partner till en soldat också ska kunna finna jobb eller utbildning i regionen.

Många kontakter skapades under dagen och ett nätverksbyggande tog sin början. Forum för fortsatt samarbete ska identifieras och former för intresseavtal med till exempel företag och högskolor ska fortsatt diskuteras.