Startskott för fördjupat samarbete

Försvarsmaktens nya insatsförsvar med anställda soldater ställer helt nya krav men erbjuder också nya möjligheter för både garnisonen och Högskolan i Halmstad. Nu har de tecknat en avsiktsförklaring för nya samarbeten inom områden som kompetensutveckling och karriärväxling för soldater, meritvärdering, bostäder och projektsamarbeten.

Högskolans rektor Mikael Alexandersson och garnisonschef Lennart Klevensparr undertecknade en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete. Foto: Linda Lundell/Högskolan i Halmstad
Kristoffer Eriksson och Stefan Klarquist informerade om de nya möjligheterna till tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten.
Kristoffer Eriksson och Stefan Klarquist informerade om de nya möjligheterna till tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten. Foto: Linda Lundell/Högskolan i Halmstad
Kristoffer Eriksson och Stefan Klarquist informerade om de nya möjligheterna till tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten. Foto: Linda Lundell/Högskolan i Halmstad

– Det nya insatsförsvaret är inte bara en försvarsreform, det är också en samhällsreform, och därför skriver vi avsiktsförklaring med Högskolan, liksom vi tidigare skrivit med Halmstads kommun, säger Anders Svensson, ställföreträdande regementschef vid Lv 6.

Försvarsmakten och Högskolan i Halmstad har samverkat i mer än 15 år, både i Halmstad och på nationell nivå. Närheten i samarbetet lokalt har gjort att kulturbarriärer mellan akademi och försvar har minskat väsentligt. Samarbetet har bland annat bestått i att Högskolan och garnisonen har bedrivit utbildningar tillsammans, både för personal inom Försvarsmakten och inom Högskolans ordinarie utbud. Men övergången från ett värnpliktsförsvar till ett frivilligt rekryterat försvar innebär också att behovet av att samarbeta förändras. Både garnisonen och Högskolan i Halmstad har intresse av ett fördjupat samarbete kring både utbildning, kompetensutveckling, infrastruktur och studie-/forskningsprojekt. Att teckna avsiktsförklaringen blir nu startskottet för de nya samarbetsformerna.

– Vi tar nu samarbetet ytterligare ett steg och befäster långsiktigt vår intention att samverka med Halmstads garnison, till exempel genom gemensamma forskningsprojekt. Teknikprojekt kopplade till Försvarsmaktens tekniska skola och ledarskapsfrågor är exempel på intressanta utvecklingsområden, säger Högskolans rektor Mikael Alexandersson.

Ledarskapsutbildningar är ett område där samarbetet pågått sedan länge. Lektorn i ledarskap Pia Ulvenblad talade lyriskt om kursen ”Utvecklande Ledarskap i Fält ” (ULF), där civila ledarskapsstudenter genom ett dygns utmaningar i fält får en bättre självkännedom, och ledarskapslärare Magnus Möller konstaterade nöjd att ett av det gamla värnpliktssystemets samarbetsprojekt nu kommer igen i ny form: LING (ledarskap på individ- och gruppnivå) – som kommer att ge anställda soldater/gruppchefer möjlighet att genomföra en ledarskapskurs med inriktning på grupprocesser, ledarskap, stress och motivation, kopplat till sin befattning.
– Det innebär att Försvarsmakten tar ansvar för att ge soldater och gruppchefer något med sig ut i yrkeslivet från tiden hos oss, säger Magnus Möller.

Samtidigt som avsiktsförklaringen undertecknades vid en ceremoni fanns rekryteringsofficerare från FMTS och Lv 6 på Högskolan för att informera studenter om de nya möjligheterna till tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten vid sidan om studierna.
– Vi har fått ett positivt bemötande, säger Kristoffer Eriksson från Lv 6, som haft ett 20-tal samtal med före detta värnpliktiga som numera är studenter vid Högskolan i Halmstad. Många av dem kände inte till tidvis tjänstgöring, så detta var ett bra tillfälle för oss att informera om det.