Nya tider - Nya krav

Övergången från ett värnpliktsförsvar med en årlig utbildningscykel till ett anställt insatsförsvar med individvis omsättning ställer nya krav på hur utbildningen genomförs och på utbildningsanordningar.

I Kanada finns en inomhusträningsanläggning liknande den som kommer att byggas vid SkyddC. Foto: SkyddC
Utomhusträningsanläggningen kommer bland annat att bestå av containrar där olika scenarier byggs upp.
Utomhusträningsanläggningen kommer bland annat att bestå av containrar där olika scenarier byggs upp. Foto: SkyddC
Ett terroristlaboratorium är uppbyggt i en container.
Ett terroristlaboratorium är uppbyggt i en container. Foto: SkyddC
En fiktiv lägenhet genomsöks på jakt efter farliga ämnen.
En fiktiv lägenhet genomsöks på jakt efter farliga ämnen. Foto: SkyddC
Utomhusträningsanläggningen kommer bland annat att bestå av containrar där olika scenarier byggs upp. Foto: SkyddC
Ett terroristlaboratorium är uppbyggt i en container. Foto: SkyddC
En fiktiv lägenhet genomsöks på jakt efter farliga ämnen. Foto: SkyddC

På kort tid har CBRN-funktionen gått från klorkalk och rotborste, luftpump och provrör till att bli en högteknologisk verksamhet med utrustningar som PCR, masspektrometer och gas kromatografer.

Insatsorganisationen består nu av soldater som är anställda under lång tid. I bästa fall upp till 12 år. Detta gör att utbildningen kan drivas mycket längre än förr, vilket kommer att öka professionalismen. Den individvisa omsättningen ställer krav på ett smidigt sätt att ersätta och kompletteringsutbilda för de luckor som uppstår. För att detta ska vara möjligt ställs krav på att utbildningen ska vara årstidsoberoende till skillnad från förr då utbildningen var årstidsanpassad.

Många av oss minns vilken anspänning det var första gången vi kastade en skarp handgranat. Erfarenheter från USA:s träningsanläggning med nervgaser visar på samma fenomen. Därför är det viktigt att utveckla metoder som medger en gradvis stegring till övningar med skarpa ämnen så att man kan lösa uppgiften den dag man sätts in i en skarp insats.

Inomhusträningsanläggning CBRN – ITA CBRN

Nu pågår arbete med att ta fram underlag för att upphandla byggnation av en ITA CBRN vid SkyddC. Byggnaden ska placeras på övningsfältet i anslutning till nuvarande CBRN-bana. Tidsplanen innebär projektering och upphandling under 2012, Byggstarten beräknas till 2013 och driftsättning i slutet på 2014. Vissa markarbeten och kanalisation har redan påbörjats.

Byggnaden består av två våningar om cirka 25 x 60 m (ca 3000 m2). Avsikten är att genomföra övningar med:

 • skarpa C-/TIC-ämnen (Toxic Industrial Materials), till exempel nervgas, senapsgas, ammoniak och klor
 • radioaktiva preparat
 • microorganismer
 • CBR EOD/IEDD. (Explosive Ordnance Disposal, Improvised Explosive Device Disposal)

ITA CBRN består bland annat av:

 • En övningshall på 300 m2 som kan dukas med olika scenarier där upp till 15 personer kan öva samtidigt. I hallen kan övning också ske med till exempel pansarterrängbil. Övningarna ska kunna följas av åskådare genom fönster från andra våningen och via monitorer.
 • En försökshall på ca 60 m2 med väggar och golv av rostfritt stål som är lätta att sanera. 
 • Ett saneringsrum där utsanering efter övning sker.
 • Ett manöverrum varifrån övervakning görs av ventilationssystem, luftslussar, spillvatten, kommunikationsutrustning, detektorsystem med mera.

Byggnaden utrustas med ett avancerat ventilationssystem som innebär att den luft som släpps ut ur byggnaden är renare än omgivande uteluft. Avloppsystemet medger att kontaminerat spillvatten kan samlas upp för att omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

De volymer av farliga ämnen som kommer att användas är så låga att det är ofarligt att vistas utan skyddsutrustning vid skyddsstaketet 20 meter utanför byggnaden om det värsta skulle hända och alla dörrar öppnas.

Utomhusträningsanläggning CBRN – UTA CBRN

I samma område pågår ett arbete med att utveckla befintlig CBRN-bana till en utomhusträningsanläggning - UTA CBRN. Under hösten är arbetet inriktat mot att ta fram behovsunderlaget.

Målet med UTA CBRN är att ha ett antal övningsplatser med fasta scenarier där det i första hand övas med similiämnen som en förberedelse för skarpövningar i ITA. Exempel på scenarier kan vara en vält tankvagn där läckage simuleras med vatten och/eller rök, en flygplanskropp, ett containerupplag eller ett terroristlaboratorium där provtagning kan övas.

Analyshus

Syftet med analyshuset är att möjliggöra laboratoriearbete i arbetsmiljömässigt bättre lokaler än i själva fältanalyscontainrarna. Huset innehåller garagehall för uppställning av de mobila fältanalyslaboratorierna (möjliggör att köra labben inomhus), tre inomhuslaboratorier som är uppbyggda med labbcontainrarna som förebild samt förråds- och kontorsutrymmen och lektionssalar.

Brandövningsplats

En ny brandövningplats har byggts ute vid CBRN-banan.  Banan är tagen i drift och innebär att brandövningar kan genomföras på ett för miljön säkert sätt.

Utvecklingsmöjligheter

På skjutfältet finns en provplats som idag i huvudsak används för B-försök med luftprovtagningsutrustningar. Provplatsen bör utvecklas med ett bättre vägsystem, elförsörjning och möjlighet till dataanslutning. Platsen skulle då bli ett bra övningsområde för till exempel våra indikeringsfordon och för avståndsdetektering.

SkyddC tog över en ledningsträningsanläggning efter Stridsskola Nord. Av anläggningen återstår idag inte mycket och den används i dag främst som lektionssal. Önskvärt vore att i framtiden kunna utveckla ledningsträningsanläggningen så att den kan användas som:

 • Bakre ledningsplats för CBRN-kompaniet.
 • CBRN-ledningsträningsanläggning.
 • För ledning av integrerade övningar omfattande ovan beskrivna anläggningar. 
 • Spelplats för övningar som bedrivs på andra orter eller utomlands.