Hotet i hamnen

Under två dygn har första CBRN-plutonen övervakat Umeå hamn i området runt Obbola/Holmsund. Målsättningen med övningen var att bevaka industrier i ett hamnområde för att tidigt kunna larma och fastställa om det sker utsläpp av farliga ämnen.

CBRN-plutonen upprättade tre observationsplatser och på varje plats övervakade de olika zoner inom hamnområdet med ett avståndsindikeringsinstrument som heter Rapid samt med vanlig optisk kikare. Staben grupperade centralt i området och sammanställde alla rapporter kontinuerligt för att, efter genomförd uppgift, kunna lämna över en slutrapport över området till närmaste högre chef.

Under övningen deltog personal från Telekrigbataljonen i Enköping för att öva ledning i telestörd miljö.

– Det var mycket nyttigt att bli utsatt för telestörning och sedan försöka hitta alternativa lösningar för att ändå kunna leda förbandet, säger en av officerarna.

Sanerings- och Underhållsgruppen övade med ny saneringsutrustning till lastbil för att sanera öppna ytor på ett snabbt och effektivt sätt. Instruktör från Totalförsvarets Forskningsinstitut har under tre veckor utbildat gruppen i sanering och denna övning var det sista momentet i utbildningsdelen.

– Det här övningsscenariot visar verkligen på en sannolik uppgift som kan omsättas både nationellt och internationellt, säger en av övningsdeltagarna.