Livgardet följer upp insatsen i Kosovo

Lagom till att läget stabiliserat sig något i Kosovo kom Livgardes regementschef, överste Håkan Hedlund på besök. Att regementschefen besöker förbandet är en del i den utveckling som sker med organisationsenheternas (regementen och flottiljer) och insatsförbandens ansvar att bemanna våra internationella uppdrag. Nu var även tiden kommen för uppskattning i form av medaljering.

Livgardets chef, överste Håkan Hedlund, besökte KS 23. Han påminde personalen om att inte tappa sitt säkerhetstänkande när insatsen går mot avslut. Foto: Conny Lundgren/Försvarsmakten
Uppställda för utdelning av Natomedaljen Non-Article 5 som skapar stolthet och inger mod att göra sitt yttersta under hela insatsen.
Uppställda för utdelning av Natomedaljen Non-Article 5 som skapar stolthet och inger mod att göra sitt yttersta under hela insatsen. Foto: Conny Lundgren/Försvarsmakten
Uppställda för utdelning av Natomedaljen Non-Article 5 som skapar stolthet och inger mod att göra sitt yttersta under hela insatsen. Foto: Conny Lundgren/Försvarsmakten

KS 23 är en livgardesprodukt i grunden.
– Det är en utmaning att insatsförbanden ska bemanna insatserna helt själva och våra reservofficerare kommer att spela en viktig roll när det gäller specialkompetenser, säger Håkan Hedlund.

Insatsens röda tråd

Grunden till besöket var att många ur personalstyrkan tillhör Livgardet och att det ska finnas en röd tråd från insats till hemkomst. När man är på insats ska det i god tid vara klargjort vilken befattning man får vid hemkomsten. Processen med att förbanden tar ett allt större ansvar för de internationella insatserna fortsätter. KS 24 tar nästa steg i och med att F17 i Ronneby ansvarar för insatsen. En stor del av deras utbildning kommer att bedrivas på flottiljen och inte på IntUtbE (Internationella utbildningsenheten) på Livgardet, vilket den gjort tidigare.

Att Livgardets regementschef besökte Kosovo och våra svenska enheter är också knutet till enheterna IntUtbE, som svarar för utbildning och validering av förband såsom KS och FS innan de roterar ner till insatsområdet, samt Swedint, som håller kurser med internationellt deltagande inom ramen för FN och NATO/PFF (partnerskap för fred). Båda dessa enheter ingår i Livgardets organisation och är grupperade på regementet.

Komplext uppdrag

– KS är inte en lätt kontingent. Sverige bemannar befattningar inom hela KFOR och vi jobbar överallt, konstaterar Håkan Hedlund. På cirka 70 befattningar innehar vi bland annat nyckelpositioner inom KFOR:s högkvarter, direkta rådgivare till NATO, samverkansofficerare på den svenska ambassaden i Pristina, chef tillsammans med stabsofficerare i ledningen för JRD-C (Joint Regional Detachement Centre), två LMT (Liasion Monitoring Team) och ett svenskt NSE (National Support Element).
– Ett väl genomfört arbete kan få stor positiv effekt, samtidigt som ett misstag kan innebära motsatsen, menar överstelöjtnant Anders Stach, chef för KS 23.

Medalj för engagemang

Med tanke på det komplexa uppdraget och den komplexa organisationen Sverige bidrar med kommer stunder då enskilda soldater i kontingenten bör visas uppskattning för sitt engagemang att borta från vänner och familj, i ett annat land på andra sidan Europa, vilja hjälpa till och bidra till utveckling och förbättring. För KS 23 kom en uppskattning i form av medaljutdelningen av NATO:s Non-Article 5-medaljen (Balkanmedaljen). Medaljen är ny och är ett led i den ensning som sker av NATO-medaljer. Med denna på bröstet kan alla se tillbaka och känna sig stolta över hittills genomfört arbete. Detta var ett trevligt avbräck efter den sista tidens oförutsägbara situation med oroligheterna i norr. Det är också en morot inför de sista två månaderna som återstår av insatsen.