Slutet på en militär epok

Tisdag den 21 juni gick en 109 år lång norrbottnisk militär epok till ända. Norrlands ingenjörkompani ingående i Norrbottens regemente lades formellt och under värdiga former ner.

Kompaniet på väg in i Överluleå kyrka för mässa. Foto: Rolf Ekeberg, Ing 3 kamratförening
Fänrik Nilsson troppar kompaniets standar för sista gången.
Fänrik Nilsson troppar kompaniets standar för sista gången. Foto: Rolf Ekeberg, Ing 3 kamratförening
Fänrik Nilsson troppar kompaniets standar för sista gången. Foto: Rolf Ekeberg, Ing 3 kamratförening

Nedläggningsaktiviteten inleddes i Överluleå kyrka med en mässa där den sista kompanichefen, major John Hansson, höll sitt avslutningstal om den tid som Norrlands-ingenjörer verkat i Norrbotten och Boden. Garnisonspastorn Helge Ståhlnacke återknöt sedan i sin predikan om vikten av att våga och vilja bygga broar även mot en okänd morgondag och att var människa kan vara en brobyggare även om man inte är ingenjörofficer. Den kyrkliga delen avslutades med att kompaniet för sista gången genomförde nattvardsgång med fortifikationens nattvardskärl.

Ceremoni

Kompaniet transporterades därefter till I 19 för nedläggningsceremonin. Ursprungligen var denna planerad att hållas på kaserngården i anslutning till Ingenjörkompaniet men på grund av det dåliga vädret flyttades det till Exercishuset. Ceremonin fick ändå en värdig inramning då Exercishuset är de få byggnaderna som finns kvar av Notvikens läger där Norrlandsingenjörerna grundades.

Regementschefen talade

Regementschefen, överste Olof Granander återknöt i sitt tal till tiden som ingenjörerna verkat i Norrbotten från 1902 då de organiserades som ett kompani under I 19 och därefter verkade med såväl kårs-, regementes-, bataljons- och från 2005 åter kompanis status vilket man sedan behållit fram till idag. Han påminde om att det första kompaniet vid uppsättandet endast bestod av en officer och åtta fast anställda ur fortifikationen. Resten av personalen kom från I 19. Chefen såg därför med tillförsikt fram mot hur regementets pionjärfunktion ska kunna byggas upp av det sextiotal officerare ur fortifikationen (ingenjörkompaniet) som nu kommer att bli pansarofficerare.

Regementschefen avslutade med att beordra troppning av kompaniets standar som för sista gången rullades upp på sin stång. Standarförare var fänrik Martin Nilsson, som tillhör den första åldersklass som genomförde sin värnplikt vid ingenjörkompaniet 2005 samt den förste grundutbildade vid kompaniet som erhållit yrkesofficersexamen 2008. Efter troppningen lämnade regementschefen Exercishuset varefter ingenjörkompanichefen John Hansson för sista gången upplöste kompaniet med kommandot höger - vänster om - marsch.

I samband med regementschefens midsommarhälsning dagen därpå omgalonerades garnisonens ingenjörofficerare till pansarofficerare som därmed satte punkt för Norrlandsingenjörernas historia i Boden. Den ort där ingenjörerna verkat längre än på någon annan plats i Sverige. En 109 år lång militär epok är därmed till ända.