Revisionskritik mot medieupphandling

Försvarsmaktens internrevision riktar kritik mot hur medieupphandling har genomförts inom Försvarsmakten. Revisionen konstaterar att det för perioden 2007-2010 har saknats grundavtal i strid med bestämmelserna. Revisionen konstaterar också att de rutiner som använts inte i tillräcklig omfattning lever upp till förvaltningsmässiga krav inom staten.

Inför kommande omorganisering och efter förändrade rutiner vid Försvarsmaktens informationsstab (INFOS) hemställde jag att generaldirektören skulle initiera en granskning av arbetet vid staben med fokus på Försvarsmaktens marknadsföring. Granskningen har genomförts av internrevisionen. Min begäran gjordes mot bakgrund av större budget för informationsstaben de kommande åren och ett behov av genomlysning av den förvaltningsmässiga hanteringen inom området. 

Internrevisionen konstaterar att det saknats gällande grundavtal för avrop av reklam och medier, att det ramavtal (genom Rikspolisstyrelsen) som avrop skett mot inte varit tillämpligt, att så kallad andra konkurrensutsättning inte gjorts samt att ett antal avtal varit okonventionella eller i strid med det interna regelverket. Revisionen efterlyser också ett förändrat arbetssätt i urvalsprocessen av externa byråer när detta sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Revisionen konstaterar att de förändrade rutinerna vid INFOS något förbättrat den interna styrningen och kontrollen men att ytterligare ett antal saker har stor förbättringspotential. 

Jag ser allvarligt på kritiken och finner det anmärkningsvärt att den interna styrningen och kontrollen inom Försvarsmakten i detta fall inte fungerat tillfredställande över så lång tid. Det sätter också ljuset på vilka rutiner som behöver förändras inom informationsstaben och Försvarsmakten. Vårt arbete från behovsanalys till genomförande ska helst inte överstiga 6 månader. Produktionerna måste vara anpassade för att möta den snabba teknikutvecklingen och målgruppernas ständigt förändrade användningsmönster. Detta måste ställas mot att i varje delmoment svara mot internt regelverk och mot gällande lagstiftning. Detta arbete kommer att kräva en beredning inom Högkvarteret och upphandlingsenheten inom Försvarsmakten. 

Internrevisionen rekommenderar ett antal åtgärder inom Försvarsmakten som översyn av regelverket och behovet av en koncerncontroller. För INFOS rekommenderar internrevisionen skärpt styrning och kontroll enligt en åtgärdsplan. Detta kommer att genomföras i samverkan med internrevisionen. Försvarsmakten har inte lidit ekonomisk skada men arbetet är inte korrekt utfört. Det duger inte av den verksamhet för vilken jag är chef.