Omskolning från 39A till 39C fortsätter

På F 17 pågår omskolning från Jas 39A till Jas 39C/D och den innebär också ett generationsskifte för piloterna och telekrigsofficeren när det gäller radarvarnare och motmedel.

Foto: F 17/Försvarsmakten

Gripen, Jas 39C/D är utrustad med EWS. Electronic Warfair System, en utvecklad version av det äldre VMS, Varnare och Motmedels System. Radarvarnaren har till uppgift att lyssna av etern på signaler från radarstationer. En radarstation känns igen på sitt beteende och om radarn identifieras som ett vapensystem då är den att betrakta som ett hot. Hotet presenteras för piloten som väljer hur han ska agera. Han kan välja att sätta in motmedel som han själv väljer eller låta systemet agera automatiskt efter instruktioner från det som kallas dataset/bibliotek.

Är flygplanet hotat, då krävs motmedel

Störsändning, att skicka ut energi på samma frekvens som hotsystemet arbetar på, kan leda till att hotsystemet aldrig kommer till skott eller att skottet fördröjs och flygplanet hinner flyga bort från hotet. Det finns många olika störformer att välja på, men det gäller att välja rätt störform mot rätt hot.

Motmedel finns mot värmesökande robotar, vilka kallas för facklor eller luftbloss. Dessa har som uppgift att dölja de heta gaserna från flygplanets jetmotor för roboten. Roboten väljer det varmaste målet, facklan.

Mot radarriktade robotar använder man sig av remsor, tunna nylontrådar överdragna med ett metallskikt. När dessa remsor sprids ut i stora moln bakom flygplanet, uppfattas dessa av roboten som ett bra mål, den väljer då remsmolnet.

Även om ett flygplan är utrustat med det bästa varnar- och motmedelssystem som går att köpa för pengar, så krävs det ändå ett aktivt agerande av piloten och då krävs det att varnarsystemet ger piloten rätt information vid rätt tidpunkt.

Telekrigofficeren är en unik kompetens

Som telekrigsofficer på divisionen är det din uppgift att tillsammans med underrättelsekollegor, analysera hotbilden och leverera dataset/ bibliotek till EWS-systemet för det aktuella flygområdet. Datasettet/ biblioteket ska vara så fulländat att piloten får allt det stöd han behöver för att kunna genomföra uppdraget.

Efter genomfört uppdrag ansvarar du för att flygpasset blir analyserat. Har radarvarnaren identifierat radarsignalerna rätt? Har ofarliga radarsignaler presenterats som hot för piloten, eller än värre, farliga radarsignaler har identifierats som ofarliga. Tillsammans med piloten görs justeringar av datasetet/biblioteket inför nästa flygpass.

– Med den nya tekniken som kommer i samband med införandet av JAS 39C är det en stor tillgång för våra insatsdivisioner att ha egna telekrigofficerare, säger chefen för MSE (Mission Support Element), 172 stridsflygdivision, Leif Bergsell.

Bergsell betonar även vikten av nyrekrytering av personalkategorierna på MSE.
– Det är viktigt att behålla dem som vi redan har eftersom de har en så viktig nyckelkompetens, men lika viktigt att få in ny personal som vill vara med i framtidens utveckling av Försvarsmakten, fortsätter Bergsell.

Andra befattningar som finns att söka på MSE är bildtolk, underrättelseofficer, sambandsofficer och planeringsofficer.