Försvarsmakten har fått en ny militärstrategisk doktrin

Överbefälhavaren Sverker Göranson undertecknade i dag den nya militärstrategiska doktrinen som då också fastställdes. Arbetet med den nya doktrinen har tagit två år.

Jonas Lind har lett arbetet med den nya doktrinen.
Jonas Lind har lett arbetet med den nya doktrinen. Foto: Försvarsmakten
Jonas Lind har lett arbetet med den nya doktrinen. Foto: Försvarsmakten

Arbetet med en ny militärstrategisk doktrin (MSD) startade våren 2009. I och med regeringens proposition "ett användbart försvar" 2009 stod det klart att Försvarsmakten skulle behöva en ny militärstrategisk doktrin. Arbetsgruppen har under överstelöjtnant Jonas Linds ledning följt utvecklingen och föreslagit för styrgruppen, under generalmajor Anders Brännström, nödvändiga förändringar. 
 
– Den största styrkan med den nya doktrinen är att den ger en vidare syn på konflikter och omfattar ett större sammanhang, säger Anders Brännström.
 
– Utmaningen har varit att finna ett koncept för den otroliga variation av uppgifter Försvarsmakten har. I doktrinen lanseras ett unikt konfliktspektra som ger förståelse och vägledning om hur militär makt kan brukas i olika situationer. Arbetet har varit otroligt stimulerande och jag vill tacka alla i arbetsgruppen samt alla de externa bidragsgivare som stöttat projektet, säger Jonas Lind.
 
Doktrinutvecklingen fortsätter nu med framtagande av en ny operativ doktrin. Doktrinerna skall ses som en "levande" process. Det är därför viktigt att ständigt kommunicera dess budskap och driva utvecklingen vidare.

Försvarsmakten kommer i framtiden att göra frekventare uppdateringar av sina doktriner.