CBRN-insats på Basareholmen

Basareholmen, en ö utanför Karlskrona, har sedan slutet på 1700-talet använts för att tillverka ammunitionseffekter till svenska flottan och kustartilleriet. Där har hanterats allt från svartkrut till trotyl, fullskarpa granater som barlastade sådana på ön. 1986 slutade Försvarsmakten med verksamheten och ett civilt företag tog över.

Under hösten 2010 skulle Fortifikationsverket genomföra hetarbeten på ett gammalt ammunitionsförråd. De hittade då fullskarpa granater, vilket gjorde att Försvarsmakten åter fick ansvaret för ön och genomförde en kombinerad ammunitionsröjnings- och CBRN-insats under hösten 2010 och våren 2011.

Insatsen påbörjades under senhösten i fjol. Göta ingenjörregemente, Ing 2, deltog med ammunitionsröjare och Fjärde sjöstridsflottiljen med röjdykare, Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bidrog med personal och materiel för att ta hand om de farligaste kemikalierna samt karaktärisera övriga ämnen som fanns i byggnaderna.

Vädret gjorde att ytletning av ön inte kunde genomföras och därför fokuserade man på rekognoscering av byggnaderna. Ett hundratal fynd av kemikalier gjordes och de samlades på ett och samma ställe, de flesta omärkta och i väldigt dåliga behållare. Prover togs därför och dessa fältanalyserades på plats. Två farliga kemikalier hittades och de fraktades omedelbart bort från ön.

Under våren har delar ur  första CBRN-plutonen, med stöd av FOI, genomfört miljöprovtagning i det träsk som finns på ön. Kompaniet har understött CMD-grupper (Conventional Munition Disposal) från Ing 2 med att bestämma om det fanns sprängämnesrester i objekt eller inte. Dessutom har arbetet med karaktärisering av okända ämnen fortsatt.

Under vecka 18 flyttades SkyddC:s mobila C-labb till Karlskrona för att främst prioritera och analysera de jordprover som tagits i träsket. Under tre veckor gjorde Ing 2 hela tiden nya fynd och dessa resulterade ofta i att man detekterade och fältanalyserade okända ämnen och sprängämnesrester på objekten. Eftersom ön ligger bara 400 meter från fastlandet är det viktigt för alla att avgöra om det finns sprängämnen där eller inte. Då behöver inga objekt sprängas för säkerhets skull utan kan istället klassa det som skrot.

Insatsen fortsatte under vecka 21 med delar från första CBRN-plutonen, ledningsgruppen, andra lätta rekgruppen, underhålls- och saneringsgruppen och analysgruppen. Förbandet genomförde sanering av två bunkrar och en byggnad. Kemikalier som hittats på ön forslades bort, man genomförde detektering av sprängämnesrester i avlopp och byggnader och slutförde miljöprovtagningen i träsket. Slutligen sanerades ett antal objekt från sprängämnesrester.

Insatsen skedde med stöd av FOI i Umeå och samarbetet med dem och med Ing 2 upplevdes som positivt. Nu återstår rapportskrivning. Den kommer att lämnas till Marinbasen. Materielen ska vårdas och återfyllas så att CBRN-plutonen kan vara fullt operativa igen inför nästa insats.