Försvarsmakten skärper rutinerna

Försvarsmakten ska se över rutiner och ansvarsförhållanden så att myndigheten lämnar underlag som håller bättre kvalitet. Det skriver Försvarsmakten i svar till Riksrevisionen efter granskning av årsredovisningen för 2010.

Riksrevisionen har efter granskning bedömt att Försvarsmaktens årsredovisning från 2010 tillsammans med inlämnad komplettering, är fullständig och att den i allt väsentligt ger en rättvisande bild av verksamheten. Samtidigt påtalar Riksrevisionen att det finns brister i processerna för att ta fram årsredovisningen.

– Myndigheten delar Riksrevisionens bedömning. Vi i Försvarsmaktens ledning ser mycket allvarligt på den kritik som Riksrevisionen framfört, inte minst kritiken om rutiner och processer. Självklart måste våra årsredovisningar vara kvalitetssäkrade i förhållande till gällande regelverk och regeringsbeslut, säger Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson.

I sin granskning tar Riksrevisionen bland annat upp iakttagelser kring för lågt upptagen skuld avseende personalens semesterlöner, interna kontrollbrister, redovisningsmässig hantering av uppsagd personal, bemyndiganderedovisning, produktredovisning samt redovisning av beredskapstillgångar.

Generaldirektör Ulf Bengtsson konstaterar att Försvarsmakten inte är den ekonomiska mönstermyndighet som den borde och önskar vara. Det finns förklaringar till detta: Myndigheten byter ekonomistyrningssystem. Ekonomiska ansvarsförhållanden och arbetsrutiner är fortfarande otydliga. Verksamheten är ibland svårprognostiserad eller innehåller delar som är svårbedömda.

Försvarsmakten kommer nu skyndsamt att se över och vid behov förtydliga ansvarsförhållanden och arbetsrutiner för att bättre kvalitetssäkra redovisade underlag. Huvuddelen av detta ska vara genomfört inför delårsrapport och årsredovisning avseende 2011.