Ett steg närmare målet

Skotten ekar skarpt mellan husväggarna i SIB-anläggningen (Strid i bebyggelse) på Mästocka-fältet utanför Halmstad. Några rekryter från Luftvärnsregementets KMU (Kompletterande Militär Utbildning) har just varit med om sin första sammanstötning med fienden under ett genomsök av en byggnad. KMU är deras ”brygga” mellan den nyss genomförda GMU:n och en väntande yrkesofficersutbildning till hösten.

Ett steg närmare målet - stridsgruppen påbörjar uppgiften att ta och genomsöka byggnadens nedre våning. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Mycket korta stridsavstånd inomhus ställer stora krav på att gruppchefen snabbt fattar beslut om rätt åtgärd och är tydlig i ordergivningen.
Mycket korta stridsavstånd inomhus ställer stora krav på att gruppchefen snabbt fattar beslut om rätt åtgärd och är tydlig i ordergivningen. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Efter avslutat genomsök utvärderas övningen med instruktör, ny gruppchef utses och övningen repeteras tills alla fört befäl.
Efter avslutat genomsök utvärderas övningen med instruktör, ny gruppchef utses och övningen repeteras tills alla fört befäl. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
– Efter GMU:n har vi bildat nya grupper, och det gör att man utvecklas ännu mer, säger rekryten Aziz Lashkari.
– Efter GMU:n har vi bildat nya grupper, och det gör att man utvecklas ännu mer, säger rekryten Aziz Lashkari. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Mycket korta stridsavstånd inomhus ställer stora krav på att gruppchefen snabbt fattar beslut om rätt åtgärd och är tydlig i ordergivningen. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Efter avslutat genomsök utvärderas övningen med instruktör, ny gruppchef utses och övningen repeteras tills alla fört befäl. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
– Efter GMU:n har vi bildat nya grupper, och det gör att man utvecklas ännu mer, säger rekryten Aziz Lashkari. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten

– Jag trivs i SIB-anläggningen, bättre än i skogen faktiskt, säger Aziz Lashkari, rekryt på KMU. Här känner jag mig mer säker i agerandet och utvecklas mer.
– Det är mycket positivt att vi tidigt i utbildningen får prova på olika miljöer som en soldat kan komma att verka i, tillägger rekrytkamraten Peter Schönenberg.

Gruppchefsrollen i fokus

Ett trettiotal rekryter genomför just nu KMU vid Lv 6. Syftet är att de ska få fördjupade militära färdigheter efter GMU, men framförallt förberedas för kommande utbildning till specialistofficer. KMU kan också vara en förberedelse för officersutbildning eller anpassad officersutbildning. Tyngdpunkten ligger på utveckling av ledarskapet och chefsrollen – för rekryterna på Lv 6 innebär det att utveckla förmågan att leda en skyttegrupp i strid.

– SIB-anläggningen är en utmärkt miljö att prova gruppchefsrollen i och att träna ordergivning, säger Henrik Wulff, plutonchef på KMU. Under KMU får rekryterna ta mycket större ansvar. De förväntas lösa problem själva, med stöd av instruktörer givetvis, men vår roll tonas ned efterhand. Alla får möjlighet att agera gruppchef och sköta planering, besluta om åtgärder och ge order.

Personligt ansvar och gruppens betydelse för den egna utvecklingen lyfts flera gånger fram av Aziz och Peter som får en välbehövlig lunchpaus i gröngräset.
– Det är en stor omställning mot tiden på gymnasiet, säger Peter. Här måste du fungera i grupp!
– Jag har snabbt fått lära mig att ”döda egot”, tillägger Aziz. Här fungerar det inte att vara ensamvarg. Jag är van att fixa allt själv, men nu får jag lära mig att lita på gruppen, och att det är viktigt att vi tar ansvar och ger varandra konstruktiv feed-back.

Båda tycker att utbildningen är utmanande och rolig. Efter knappt tre veckor på KMU har de redan hunnit med bland annat team-building, teoretisk och praktisk träning i att skjuta pansarskott, och nu strid i bebyggelse. Snart väntar bland annat skarp gruppstridsskjutning på Kvarns övnings- och skjutfält i Östergötland, sambandsutbildning, en yrkes- och arenakurs där varje rekryt får en målbild av sin framtida yrkesinriktning och utbildning i likabehandling och jämställdhet.

Lika men ändå olika

– En avsikt med GMU är att den ska vara lika och även genomföras lika i hela landet, medan KMU till viss delär och ska vara olika på olika platser eftersom den är anpassad mot olika utbildningsinriktningar, säger Tommy Karlsson, projektledare för KMU på Militärhögskolan i Halmstad, MHS H. I år finns 26 olika inriktningar, som har samordnats i fyra olika utbildningslinjer under KMU.

Rekryterna vid Lv 6 KMU går Linje Mark. Peter och Aziz ser fram emot specialistofficersyrket i inriktningarna underrättelse- och säkerhetstjänst luftstrid respektive luftvärn bekämpning.
– Jag vill göra utlandstjänstgöring, säger Peter bestämt. Jag vill få konkret feed-back på vad jag gör i mitt arbete och uppleva att människor får det bättre.
– Det här är ett intresse som funnits med sedan lång tid tillbaka för mig, säger Aziz, själv son till en officer. Det här är det som jag drömmer om att göra!