Stora förändringar av försvarslogistiken föreslås

Idag överlämnade Försvarsstrukturkommittén sin utredning till regeringen. Utredaren har haft uppdraget att föreslå hur Försvarsmaktens logistikverksamhet kan reduceras och hur en sammanhållen materiel- och logistikförsörjning för det militära försvaret kan utformas.

– Försvarsmakten har nu tagit emot utredningen och vi kommer att läsa och bereda den noga. Vi hoppas kunna ge våra inledande kommentarer i anslutning till Folk & Försvars seminarium på tisdag den 12 april, där Generaldirektören deltar, säger Erik Lagersten, informationsdirektör.

Försvarsmakten har idag på eftermiddagen för första gången fått möjlighet att ta del av utredningen i sin helhet. Utredningen ska nu remissbehandlas, och Försvarsmakten är en av remissinstanserna. Hur lång remisstiden blir är ännu inte fastställt av Försvarsdepartementet.

Försvarsstrukturutredningen förordar en lösning där all försvarslogistik samlas i en myndighet. Stora delar av Förvarsmaktens logistikverksamhet skulle därmed flyttas till den nya myndigheten. Utredaren förordar att detta ska ske genom en så kallad omedelbar verksamhetsövergång, vilket innebär att personalen flyttas i sin helhet från en myndighet till en annan. Den nya försvarsmateriel- och logistikmyndigheten skulle därefter åläggas att genomföra rationaliseringar. Utredaren förordar också att en ny finansieringsmodell ska tas fram för hur anslag ska föras över mellan Försvarsmakten och den nya logistikmyndigheten. Vidare förespråkar utredaren att verksamhetsutvecklingen avseende Försvarsmaktens affärssystem PRIO ska stoppas. Detta i syfte att man ska analysera och se över PRIOs användning framgent.

Regeringens mål för kostnadsminskningar i stödverksamheten är 2 miljarder kr. Medlen ska frigöras till förmån för insatsverksamhet. Huvuddelen av besparingarna ska vara klara 2012 och kostnadsminskningarna ska jämföras mot 2008 års utfall.

Den stödverksamhet som Försvarsstrukturutredningen behandlar gäller materielförsörjning, logistik samt forskning och teknikutveckling. Utredningen berör därför verksamheter hos såväl Försvarsmakten som Försvarets materielverk (FMV), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarshögskolan (FHS).