Grönt ljus för gemensam lägesinformation

Regeringen har tagit beslut om att Försvarsmakten ska fortsätta arbetet med gemensam lägesinformation. Myndigheten välkomnar beskedet som i förlängningen kan spara soldaters liv. Det säger generalmajor Anders Brännström som är ställföreträdande insatschef och ledningssystemchef.

- Vi har i många år strävat efter förmågan att genomföra gemensamma insatser med olika typer av stridskrafter, med det civila samhället och med andra länder. Tillgång till gemensam lägesinformation är en förutsättning för detta.

Sedan 2002 har Försvarsmakten en doktrin som lyfter fram gemensamma operationer. En viktig del i denna är att alla förband och staber har tillgång till korrekt och aktuell information om var egna och samarbetspartners samt motståndarens enheter är och gör. Denna information kallas gemensam lägesinformation, GLI.

- Vi ser att vi kan få god nytta av GLI. Till exempel minskar risken för vådabekämpning av egna styrkor eftersom förbanden, oavsett försvarsgren, vet var de andra befinner sig. Ett annat exempel är att sjukvården i fält kan arbeta snabbare och säkrare genom att helikoptrar och ambulanser vet var den skadade finns och säkraste vägen dit, säger Anders Brännström.

Tillgång till flera lägesbilder

Försvarsmakten har sedan länge en god förmåga att skapa och distribuera lägesinformation som underlag för sjö- respektive luftverksamhet men saknar till stor del denna förmåga för verksamhet på marken och för samverkan med det civila samhället. Utveckling av GLI innebär att nuvarande sjö- och luftlägesinformation kommer att kompletteras med bland annat mark- och civilläge.

- Det betyder att oavsett om ett förband eller en stab tillhör armén, marinen eller flygvapnet så kommer man ha tillgång till lägesinformation, säger Anders Brännström och tillägger att GLI inte är en unik svensk förmåga - internationellt kallas GLI ofta för JCOP, Joint Common Operational Picture.

Genom GLI ökar alltså Försvarsmaktens operativa förmåga att verka tillsammans - mellan försvarsgrenarna, med andra myndigheter och med andra nationer. Det handlar främst om en metodutveckling och om att knyta samman de system Försvarsmakten redan har eller håller på att införa.

Beslut om antalet platser

Systemet ska utformas så att förbanden har en egen ledningsförmåga och sammanställning av information kommer att ske på flera olika platser. Valet av platser har varit under diskussion, främst när det gäller flygvapnets stridsledning och luftbevakning. Försvarsmaktens inriktning har varit att koncentrera verksamheten för att bättre kunna använda personalen i olika uppgifter och minska det totala antalet platser för att minska kostnader. Regeringen har inte beslutat enligt Försvarsmaktens förslag.

- Vilka platser man fysiskt sitter på har ingen betydelse för förmågan till gemensam lägesinformation. Däremot innebär regeringens beslut en ökad kostnad och ett ökat personalbehov jämfört med Försvarsmaktens förslag, säger Anders Brännström.