Försvarsmakten kritisk till utredning

Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson har nu tagit del av Försvarsstrukturutredningen som överlämnades till regeringen den 7 april. Den föreslår hur Försvarsmaktens logistikverksamhet kan reduceras och hur en sammanhållen materiel- och logistikförsörjning för det militära försvaret kan utformas.

– Försvarsstrukturutredningen lyfter fram ett antal goda förslag, exempelvis skapandet av en sammanhållen process för materiel- och logistikförsörjning och behovet av en sammanhållen försvarslogistikplan. Formerna för överklagande av upphandling som utredaren föreslår skulle skapa tydligare och bättre spelregler på försvarsupphandlingsområdet, säger Ulf Bengtsson.

Försvarsmakten delar dock inte utredarens uppfattning på ett antal avgörande punkter. Regeringens mål för kostnadsminskningar i stödverksamheten är 2 miljarder kronor. Medlen ska frigöras till förmån för insatsverksamhet. Förslaget kommer enligt Försvarsmaktens uppfattning inte att leda till kostnadsminskningar i den storleksordning som utredningen anger.

Höga krav på logistik till insatser

Utredningen föreslår att Försvarsmakten ska beställa materiel- och logistiktjänster från FMV. Ulf Bengtsson är orolig att detta skulle kunna innebära att Försvarsmakten inte får fram den materiel och de logistiktjänster som behövs i insatserna.

– Vi har högt ställda krav på styrning och kontroll över logistiken till insatser och insatsorganisation. Vi sätter människors liv och hälsa på spel när vi skickar ut dem på insats. Därför har vi ett stort behov av kontroll över materiel- och logistikförsörjningsprocessen, säger Ulf Bengtsson.

Krävande förändringar

Utredaren föreslår att det fortsatta införandet av affärssystemet  Prio ska avbrytas. Detta för att analysera och se över den framtida användningen av systemet.

– Att tillfälligt stoppa införandet av Prio kostar cirka 300 miljoner kronor. Det är ungefär samma summa som det kostar att fullfölja införandena. En sådan resursanvändning kan inte vara försvarbar, säger Ulf Bengtsson.

Försvarsstrukturutredningen föreslår att all försvarslogistik samlas i en myndighet. Stora delar av Förvarsmaktens logistikverksamhet, inklusive cirka 3 500 medarbetare skulle därmed flyttas till den nya myndigheten.

– Försvarsmakten genomför just nu de största förändringarna på 100 år. Vi ska de kommande åren skapa en insatsorganisation för ökad tillgänglighet och användbarhet. Övergången till ett frivilligt personalförsörjningssystem är i sig en uppgift som kommer att kräva hela Försvarsmaktens samlade ansträngning. Utredningens förslag leder till mycket svåra och komplicerade uppgifter som ska lösas på kort tid. Jag skulle vilja påstå att vi riskerar att helt tappa kontrollen om vi väljer den väg som utredningen föreslår, säger Ulf Bengtsson.

Försvarsstrukturutredningen går nu ut på remiss. Hur lång remisstiden blir är ännu inte fastställt av Försvarsdepartementet.