Anmälan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd

En anmälan har lämnats in till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd (FPAN) mot en officer som vid tidpunkten för händelsen tjänstgjorde på MHS Karlberg.

Anmälan gäller olämpligt uppträdande från officerens sida gentemot kadetter efter skolans vinterbal i februari.
Efter vinterbalen som genomfördes på Karlberg den 26 februari gick officeren med kadetterna ner till ett gemensamt utrymme i deras förläggning. Där skall officeren enligt lämnade uppgifter ha uppträtt på ett sätt mot flera kadetter som står i strid med Försvarsmaktens värdegrund.
I samband med den utredning av händelsen som skolan startade efter att kadetterna anmält förhållandet har officeren anmält misstanke om att ha blivit drogad. Officeren har även lämnat in en polisanmälan om denna misstanke. Drogtestet som genomfördes i samband med polisanmälan visade inte några spår av droger.
Chefen MHS Karlberg har i samråd med Försvarsmaktens juridiska stab efter utredningen av händelsen, anmält officeren till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, i syfte att säkerställa att det sker en oberoende saklig utredning av händelsen.