Unik CBRN-anläggning byggs i Umeå

CBRN-hot (biologiska, kemiska, radiologiska och nukleära) från terroristorganisationer och enskilda aktörer utgör ett hot mot vår säkerhet. Regeringen och överbefälhavaren prioriterar därför en vidareutveckling av Sveriges förmåga att möta och hantera dessa hot och händelser.

Innehållet i tunnorna undersöks. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
I Sverige anvbänds ofta instrumentet Hapsite för att detektera kemiska ämnen.
I Sverige anvbänds ofta instrumentet Hapsite för att detektera kemiska ämnen. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Vattenprovtagning.
Vattenprovtagning. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Efter genomförd skarpövning saneras deltagarna noggrant.
Efter genomförd skarpövning saneras deltagarna noggrant. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
I Sverige anvbänds ofta instrumentet Hapsite för att detektera kemiska ämnen. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Vattenprovtagning. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Efter genomförd skarpövning saneras deltagarna noggrant. Foto: Catarina Hanell / SkyddC

Som en följd av detta blir det viktigt att våra soldater ges möjligheter att också öva med farliga ämnen för att få ökat förtroende för såväl egen utrustning som förmåga och därigenom minska den psykiska belastningen som uppdraget innebär.

För att öka vår säkerhet på den nationella och den internationella arenan har regeringen nu beslutat avdela medel för att bygga CBRN-inomhusträningsanläggning (CBRN ITA) vid Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå. I anläggningen ska man bland annat kunna öva med farliga ämnen på ett sätt som är säkert både utifrån arbetsmiljö- och miljöaspekter och under klimatförhållanden som motsvarar nuvarande och tänkbara insatsområden för svensk trupp. I CBRN ITA ska man också öva förmågan att ta hand om utsläpp av giftiga industrikemikalier och spridning av naturligt förekommande sjukdomsalstrande mikroorganismer.

Fortifikationsverket, som är fastighetsägare, genomför investeringen och bygger anläggningen och Försvarets Materielverk svarar för de tekniska installationerna. CBRN ITA blir 25 x 60 m (3000 m2) och kommer att byggas vid nuvarande utomhusträningsanläggning, ca 1,5 km norr om I 20-området. Projekteringsarbetet är påbörjat och byggstart beräknas ske våren 2012. Om allt går som planerat invigs anläggningen, som saknar motsvarighet i Europa, under hösten 2013.

Anläggningen har redan nu rönt stort intresse bland "blåljusmyndigheter", FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut), OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) EU och FN som alla kan vara potentiella övningsdeltagare i CBRN ITA. Detta kommer naturligtvis att ytterligare förstärka Umeås plats på världskartan över aktörer som hjälper till med att utveckla skyddet mot olika farliga ämnen.

Överstelöjtnant Lars Levander är chef för Funktionsenheten vid SkyddC och drivande i arbetet med CBRN ITA. Han framhåller att anläggningen inte kommer att innebära någon fara för allmänheten.

– Enligt beräkningar gjorda av forskare vid FOI är det ofarligt att befinna sig bortom 20 meter från byggnaden, även om alla dörrar av någon outgrundlig anledning skulle öppnas samtidigt, säger Lars.

Vad innebär CBRN-inomhusträningsanläggningen för försvarsförmågan?
– Anläggningen kommer att möjliggöra en avsevärd höjning av kompetensen inom CBRN-skyddsområdet vilket gör att vi står bättre rustade inför CBRN-händelser. Vidare kommer personalen i vårt CBRN-kompani att markant kunna öka sin professionalism när det gäller att hantera situationer med riktiga ämnen och i olika insatsmiljöer.

– Kommer ni att använda er av riktig senapsgas och riktiga nervgaser?
– Vi har planerat att hantera ämnena senapsgas, sarinklorid, sarin, VX, klor, ammoniak, svaveldioxid samt de kemikalier som används vid tillverkning av kemiska stridsmedel.  Vi kommer inte att använda sjukdomsframkallande ämnen som Antrax utan bara avdödade mikroorganismer och radioaktivt materiel som Cesium 137 och Kobolt 60.

– Varför använder ni inte ofarliga övningsämnen?
– Försvarsmakten har idag ett antal similiämnen som används för att simulera olika kemiska stridsmedel och sådana kommer också att användas i anläggningen. Det går dock inte att helt ersätta riktiga ämnen med similiämnen då ett specifikt similiämne inte ger likvärdiga resultat på all detektions- och analysutrustning. Ur ett psykologiskt perspektiv går det heller inte att ersätta riktiga ämnen med similiämnen. För att verkligen få förtroende för den egna förmågan och utrustningen krävs övning med riktiga ämnen. Simulatorer och similiämnen kan användas under de grundläggande övningarna för att träna in procedurer och metoder.

– Har ni tillräcklig kunskap för att hantera olika "riktiga" ämnen?
– Ja, den personal som kommer att vara övningsledare har genomgått särskild CBRN-utbildning och på det sättet skaffat sig behörighet för att hantera den typ av ämnen som vi kommer att använda oss av.

– Hur farliga är dessa ämnen för miljö och människa?
– Alla tänkbara säkerhetsåtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att ämnena inte kommer i orätta händer. Dessutom gäller särskilda säkerhetsinstruktioner under övningar som innebär att om något skulle gå fel så avbryts all övningsverksamhet och personalen saneras omedelbart ut ur byggnaden.

Ventilationen är anpassad för de ämnen som används i anläggningen. Ett filtersystem som renar luften kommer att vara inbyggt i ventilationssystemet vilket gör att den luft som kommer ut faktiskt är renare än den som kommer in.

– Hur stora mängder av farliga ämnen kommer att förvaras i CBRN ITA?
– Åtgången av farliga ämnen räknas i milliliter och något lager av nervgaser kommer inte att förvaras i byggnaden.

– Vilken säkerhet gäller vid övning och efter övning?
– Innan övningar kontrolleras både anläggning och deltagande personal. Kontrollerna innefattar bland annat tillpassning av den personliga skyddsutrustningen så att man vet att den är helt säker. I anläggningen kontrolleras också att all ventilation och utrustning för detektion av farliga ämnen fungerar felfritt.

Efter genomförd övning saneras övningshall, deltagare och utrustning och farligt avfall tas om hand. Kontroll av saneringen görs sedan innan personal får gå in i övningsutrymmen utan skyddsutrustning.

– Vi ser verkligen fram mot att få börja använda inomhusträningsanläggningen. Då blir det äntligen lika självklart för CBRN-personal att öva med skarpa ämnen som det är för skyttesoldater att skjuta skarpt med sina vapen, avslutar överstelöjtnant Levander.