Intensivt år för Försvarsmakten

Idag lämnar Försvarsmakten årsredovisningen för 2010 till regeringen. Året har präglats av ett omfattande förändringsarbete eftersom införandet av insatsorganisation 2014 påbörjats. Försvarsmaktens verksamhet har trots detta genomförts med goda resultat. Det finansiella utfallet ligger väl i linje med årets planering.

– Det gångna året har också varit tungt för Försvarsmakten. Tre svenska soldater och en lokal tolk har stupat i Afghanistan och flera soldater har skadats, säger överbefälhavare Sverker Göranson.

Under 2010 har Försvarsmakten deltagit i internationella insatser med enheter ur såväl mark-, sjö- som luftstridskrafter, i Afghanistan, Kosovo och Adenviken. Bedömningen är att utlandsinsatserna svarat upp mot de krav som ställts vad gäller organisation, utrustning och bemanning.

Försvarsmakten har också uppfyllt målsättningarna för årets utbildnings- och övningsverksamhet samt insatser för att hävda Sveriges territoriella integritet. De begränsningar som funnits i produktionen har främst berott på försenade leveranser av materiel.

Övergången till det nya resurs- och ekonomiledningssystemet Prio har fortsatt. Steg två i införandet innebär att samtliga förbands budgeterings- och redovisningsmässigt hanteras i systemet

Försvarsmakten kan konstatera att resultatet av 2010 års arbete belyser de utmaningar som finns i personalförsörjningsreformen. Försvarsmakten har en plan för hur insatsorganisationen ska försörjas med frivilliga i enlighet med regeringens styrning. Planen grundas på de bästa antaganden som har kunnat göras. Erfarenheter från 2010 visar dock att det inte är troligt att allt kommer att bli exakt som planerat.

– En av de viktigaste förutsättningarna för att reformen ska kunna fullföljas är att hela samhället sluter upp kring de principer som riksdagen och regeringen lagt till grund för den militära personalförsörjningen, säger Sverker Göranson.