”Erfarenheten är läromästare i allt”

Försvarsmaktens Vinterenhet FMVE genomför under vecka sex en vinterkurs för handläggare vid FMV - Försvarets materielverk. FMVE är lokaliserad till Norrbottens regemente och har till uppgift att samordna och utveckla Försvarsmaktens vinterförmåga.

Erik Hansson, Försvarsmaktens vinterenhet berättar att människan, miljö och klimatförhållanden är dimensionerande faktorer för Försvarsmaktens materielsystem. Foto: Kristian Granström/Försvarsmakten
Pansarbataljonens officerare berättar om vädrets inverkan på deras materielsystem.
Pansarbataljonens officerare berättar om vädrets inverkan på deras materielsystem. Foto: Kristian Granström/Försvarsmakten
Stridsvagn 122A testas i vintriga förhållanden.
Stridsvagn 122A testas i vintriga förhållanden. Foto: Kristian Granström/Försvarsmakten
Pansarbataljonens officerare berättar om vädrets inverkan på deras materielsystem. Foto: Kristian Granström/Försvarsmakten
Stridsvagn 122A testas i vintriga förhållanden. Foto: Kristian Granström/Försvarsmakten

Kursen syftar till att skapa kunskap och förståelse för de nationella miljö- och klimatkraven med utgångspunkt från sträng kyla och djup snö. Målet är att deltagarna skall ges kunskap och färdighet i att hantera de svenska miljöbetingelserna kyla, snö och mörker och vilken påverkan de har på människa, materiel och system. Kursen skall vara kontinuerligt återkommande. Målgruppen är handläggare inom Försvarets materielverk. Kursen genomförs med föreläsningar men har tyngdpunkt mot praktiskt genomförande 

Kursinnehåll i stort

• Uniformssystemet subarktisk miljö
• Förläggningssystem vintertid
• Framkomlighet vintertid
• Materielsystem och dess delsystem i kyla

Bakgrund

Människan, miljö och klimatförhållanden är dimensionerande faktorer för Försvarsmaktens materielsystem. Subarktisk miljö med sträng kyla och djup snö ställer krav på Försvarsmaktens materielutveckling. Fokus ligger idag på internationella insatser och materiel för extremt höga temperaturer och luftfuktighet och där samma materiel skall brukas både nationellt och internationellt med extremt låga temperaturer. Köld och snöproblem förekommer också i de internationella insatserna. Detta innebär stora utmaningar vid framtagningen av materielsystem. En god kunskap och förståelse för de nationella klimatförhållandena ger kompetens i materielutvecklingsprocessen. Verifiering av ställda krav i vintermiljö och vinterförsök har varit och är fortsatt en viktig framgångsfaktor för framtidens Försvarsmakt.