Att söka och finna

Ett av de stora hoten för de svenska förbanden i Afghanistan är så kallade Improvised Explosive Device (IED). Denna hotbild har också speglat den sökutbildning som genomförts vid Ing 2 i Eksjö för några skyttegrupper ur FS 21. Att utbildningen genomfördes med tjäle i backen och ett 40 centimeters snödjup utgjorde en extra utmaning.

En viktig sensor i sökfunktionen är hunden. Här är ett hundekipage på väg in för att söka igenom byggnaden efter misstänkta objekt. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Lokalisering av en misstänkt tryckplatta under utbildning i sök.
Lokalisering av en misstänkt tryckplatta under utbildning i sök. Foto: Sven Johansson/Ing 2/Försvarsmakten
Utbildning i friläggning för sökgrupperna.
Utbildning i friläggning för sökgrupperna. Foto: Sven Johansson/Ing 2/Försvarsmakten
En sökgrupp genomför vägsök.
En sökgrupp genomför vägsök. Foto: Sven Johansson/Ing 2/Försvarsmakten
Lokalisering av en misstänkt tryckplatta under utbildning i sök. Foto: Sven Johansson/Ing 2/Försvarsmakten
Utbildning i friläggning för sökgrupperna. Foto: Sven Johansson/Ing 2/Försvarsmakten
En sökgrupp genomför vägsök. Foto: Sven Johansson/Ing 2/Försvarsmakten

En av de inledande lektionerna under utbildningen omfattade teknisk och taktisk hotbild från IED. Lektionen avslutades med en genomgång av den aktuella hotbilden av IED i norra Afghanistan. På liknande sätt byggdes sedan hela utbildningen. Först en generell del för att sedan genomföra moment mer riktade mot den aktuella situationen i Afghanistan.

Sökverksamheten i Försvarsmakten delas in i tre olika ambitionsnivåer; Basic, Intermediate och Advanced. En högre ambitionsnivå innebär också en högre risknivå som kräver mera utbildning och träning. Att utbilda en skyttegrupp till nivån Intermediate, genom en formell utbildning i princip helt utan färdighetsträning, tar cirka tre veckor. Under dessa veckor ges gruppen utbildning i bland annat person- och fordonssök, områdessök, offensivt och defensivt sök av byggnader och vägsök. Mycket av utbildningen kretsar kring användandet av den specifika materielen och metoder som används vid olika typer av uppgifter.

Viktiga sensorer

Minsökaren är ett exempel på en viktig sensor för sökgruppen, framför allt vid vägsök. En utbildningsdag avsattes till träning i lokaliserings- och friläggningsövningar innan själva metodutbildningen påbörjades. En annan viktig sensor vid sök är hunden. Under hela utbildningen deltog de hundar och hundförare som utbildas vid Ing 2 däribland också de som ingår i FS21. Sökgrupperna måste också ha en god förmåga att värdera terrängen, och sedan anpassa sig efter det rådande hotet på platsen. Hotet utgörs inte alltid av något som ligger nergrävt i vägbanan.

Det är viktigt att en sökgrupp vet hur utmärkning av upphittade fynd och överlämning till en röjande enhet går till. Därför har sökgrupperna samverkat med en CMD-grupp och IEDD-grupp ur ammunitionsröjningskompaniet på Ing 2 under utbildningen.

Ing 2 i Eksjö har ansvarat för utbildningen med stöd av instruktörer från Södra skånska regementet, P7 och Livgardet, LG. Den tre veckor långa grundutbildningen ska nu kompletteras med färdighetsträning och tillämpade övningar innan FS21 roterar till Afghanistan.