Bättre stöd till veteraner

Försvarsmaktens stöd till veteraner är första punkten på Folk och Försvars rikskonferens på måndagen.  På scenen står Peter Öberg som är projektledare för införandet av en samlad veteransoldatpolitik, tillsammans med Allan Widman från försvarsutskottet och Bo Wranker, ordförande för Fredsbaskrarna.

"Veteranerna är viktiga för oss som ambassadörer och som en del i vår folkförankring". Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Överste Peter Öberg och informatör Mikael Abramsson
Överste Peter Öberg och informatör Mikael Abramsson Foto: Patrick Kärrholm/Försvarsmakten
Överste Peter Öberg och informatör Mikael Abramsson Foto: Patrick Kärrholm/Försvarsmakten

– Veteranerna är viktiga för oss som ambassadörer och som en del i vår folkförankring. De har gjort betydande insatser internationellt och nationellt och förtjänar vår erkänsla och uppskattning men också vårt stöd, säger Peter Öberg.

I det nya försvaret med anställda soldater kommer antalet soldater som gör fler insatser att öka. Det innebär att belastningen på den enskilde kan komma att bli högre. Under våren kommer Försvarsmakten att lansera ett stort antal åtgärder för att utveckla stödet och omhändertagandet av veteraner.
– Vi tar nu ett helhetsgrepp på veteranfrågan och kommer att inrätta en enhet som ska vara sammanhållande för stödet till veteranerna. Dessutom kommer förbandscheferna att få uppgifter och resurser att lämna ett direkt stöd, säger Peter Öberg.

Han pekar på vikten av att också frivilliga och ideella organisationer är delaktiga i stödet till veteranerna. De har en annan möjlighet att företräda och stötta veteranerna än vad myndigheten har.
- Redan i dag finns ett fantastiskt engagemang hos många organisationer, som kamratstödjare, anhörignätverk och som företrädare med personliga erfarenheter. Ett exempel på ett initiativ som tagits är förslaget om att inrätta ett veterancentrum. I grunden en bra idé som vi tror bör vända sig till alla myndigheter vars personal utsätts för risker och belastning, exempelvis poliser, personal hos räddningstjänsten, Sida och biståndsarbetare. Eller kanske även journalister.

I det åtgärdspaket som håller på att tas fram kan dessutom nämnas utvecklade informationsinsatser, ceremonier och utmärkelser och forskning om hur soldater påverkas under och efter en insats.
– Ett annat område är meritvärdet av tjänstgöringen som ska utvecklas ytterligare för att stärka veteranernas civila kompetens efter tjänstgöring hos oss. Det kan handla om att anpassa Försvarsmaktens utbildningar till certifikat och annan civil standard, säger Peter Öberg.

Myndighetens uppföljningsansvar och stöd till alla veteraner syftar ytterst till att fånga upp dem som behöver ett särskilt skyddsnät.
– De veteraner som har ett särskilt behov av stöd säger ofta att de känner sig väldigt ensamma när de lämnat Försvarsmakten och själva ska hantera Försäkringskassan, försäkringsbolag, kommuner, sjukvården och sina civila arbetsgivare. Många gånger kommer de i kläm mellan olika regelverk och kan också ha svårt att överblicka den djungel av bestämmelser och regler som finns.

För att stödja veteraner i detta kommer Försvarsmakten att tillföra resurser och uppgifter till förbandscheferna. Särskilda personer ska kunna stödja och råda veteranerna, och deras anhöriga, även efter anställningen. Den veteranenhet som inrättas på Högkvarteret kommer vara sammanhållande för arbetet.
– Vi har redan sett över stödet till de anhöriga. I dag kan vi erbjuda samtalsterapi och rådgivning. Vi har ett avtal med Svenska Soldathemsförbundet och anhörigorgainsationen  Invidzonen som kan lämna ett direkt stöd till de anhöriga. Dessutom har vi tagit fram ett omfattande informationspaket som vänder sig till med till anhöriga, de som har barn och till pedagogisk personal som möter barn med förälder i internationell tjänst.