Säkerhet och värdegrund i fokus

Säkerhet och värdegrund har under veckan varit huvudteman vid Amfibieregementets personalutbildningsvecka. Soldatutbildningar och övningar har under året varit i fokus på regementet, men för att utvecklas som förband är det minst lika viktigt att genomföra personalutbildningar, vilket har gjorts under veckan.

Monica Larsson och Christer Thistam berättar om sina erfarenheter Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Skadorna på bilen motsvarar en hastighet på 30 km/h.
Skadorna på bilen motsvarar en hastighet på 30 km/h. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Skadorna på bilen motsvarar en hastighet på 30 km/h. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Utbildningsveckan har också fungerat som en lagutveckling i och med det nya personalförsörjningssystemet, det vill säga anställda soldater och sjömän.

Veckan har avhandlat alltifrån trafiksäkerhet till gruppvisa värdegrundsdiskussioner

Operativ effekt

Under tisdagen var huvudtemat värdegrund och hur förband kunde uppnå än större operativ effekt både nationellt såväl som internationellt med den erfarenhet och kunskap som finns bland försvarsmaktens personal. Flera föredragshållare hade bjudits in för att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

Överste Christer Thistam som var chef för Afghanistaninsatsen FS 18, berättade om sina erfarenheter och vikten av att ha en bred sammansättning av individer när man löser uppgifter.
Christer poängterade särskilt vikten av att kunna nå ut till hela befolkningen i ett insatsområde, och det gör man bara om man har en bred sammansättning av individer i en grupp.
– Jag är oerhört stolt över våra soldater och den insats vi gjorde i Afghanistan, sa Thistam. Han berättade vidare om hans positiva erfarenhet av kvinnliga soldater och officerare i Afghanistan, och hur det påverkade den operativa effekten i positiv riktning. Med bara män hade vi inte nått samma framgång i vissa operationer, berättade Christer.

Överstelöjtnant Monica Larsson, också en av fördragshållarna som har stor erfarenhet från olika insatsområden, hade samma erfarenhet som Christer. Monica tjänstgör just nu som Gender Adviser (rådgivare i genusfrågor), på Nordic Battlegroup.
– Det är viktigt att känna hela kulturen för att nå ut till hela befolkningen. Vi ska heller inte alltid se kvinnor som offer, de kan lika ofta vara aktörer, sa Monica.

Kommande insatser

Även då personalen på Amfibieregementet har stor internationell erfarenhet, så var det väldigt uppskattat att ta del av Christers och Monicas kunskaper och erfarenheter, inte minst då
då förbandet ansvarar för OMLT (Operational Mentoring Liaison Team), i Afghanistan under 2011 och Afghanistan insatsen (FS 25) år 2013.

Utbildningen pågår fram till fredag med flera ämnen att avhandla, bland annat miljöfrågor och gemensam regementsidrott.